Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dizainparauga īpašniekam ir tiesības ar licences līgumu piešķirt citai personai dizainparauga izmantošanas tiesības pilnā apjomā vai daļēji. Atbilstoši licences raksturam (izņēmuma licence vai vienkārša licence) dizainparauga izmantošanas tiesību izdevējpuse (licenciārs), kā arī saņēmējpuse (licenciāts) uzņemas noteiktas tiesības un pienākumus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
  - lūgumu par licences līguma reģistrēšanu,
  - reģistrā iekļaujamo ziņu apliecinošs dokuments
  - pilnvara, ja nepieciešams.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ziņas par reģistrēta dizainparauga licences līgumu pēc tam, kad saņemts attiecīgs iesniegums, līgumslēdzējas puses un licencētās tiesības apliecinošs dokuments un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde iekļauj reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta pusēm paziņojumu par reģistrā izdarīto ierakstu.

Maksājumi

PozīcijaCena
Dizainparauga tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija40.00 EUR

Iesniegumu var iesniegt, izmantojot E-adresi vai e-pastu, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums nesatur īpašas kategorijas personas datus), kā arī klātienē.

Norēķinu rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Patentu valde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000042944
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Informatīvais konsultants

Eksperte
pasts [at] lrpv.gov.lv