Vadlīnijas preču zīmju starptautiskajai reģistrācijai Madrides sistēmas ietvaros

I. Vispārīgas vadlīnijas par preču zīmju starptautisko reģistrācijas procedūru

1. Preču un pakalpojumu zīmju (turpmāk – preču zīmes) starptautiskās reģistrācijas vispārīgo procedūru nosaka normas, kas ietvertas 1891. gada 14. aprīļa Madrides nolīgumā ar turpmākiem grozījumiem (turpmāk – Madrides Nolīgums) vai Madrides nolīguma par zīmju starptautisko reģistrāciju 1989. gada 27. jūnija protokolā (turpmāk – Madrides Protokols), Madrides Nolīguma un Protokola kopīgajā reglamentā (turpmāk – Kopīgais reglaments), kā arī Norādījumos preču zīmju starptautiskajai reģistrācijai (turpmāk – Norādījumi).

Starptautiskās reģistrācijas procedūru valstīm, kuras ir gan Madrides Nolīguma, gan Madrides Protokola dalībvalstis, kopš 2008. gada 1. septembra regulē Madrides Protokola noteikumi; Madrides Nolīguma nosacījumi ir saglabāti vienīgi attiecībā uz maksu, kas saistīta ar starptautiskā pieteikuma teritoriālo attiecinājumu – attiecībā uz valstīm, kas vienlaikus ir gan Madrides Nolīguma gan Madrides Protokola dalībvalstis, individuālā maksa netiek piemērota. [Kopīgā reglamenta 10. noteikums]

2. Vadlīnijas preču zīmju starptautiskās reģistrācijas pieteikumu iesniegšanai un izskatīšanai Patentu valdē attiecas uz procedūrām, ko sakarā ar preču zīmju starptautisko reģistrāciju, īpaši sakarā ar starptautiskās reģistrācijas pieteikumiem, kārto Patentu valde. Vadlīnijas izstrādātas, balstoties uz 1. punktā minētajiem starptautiskajiem dokumentiem un “Preču zīmju likumu”, jo īpaši tā X nodaļu, paskaidro un vajadzības gadījumā papildina tos, ievērojot arī prasības par pārstāvību, kas ietvertas “Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā”, kā arī citos starptautiskos un Latvijas dokumentos, kuri regulē rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

3. Lai preču zīmi pieteiktu starptautiskai reģistrācijai, zīmei jābūt reģistrētai Latvijā vai Patentu valdē ir jābūt iesniegtam preču zīmes reģistrācijas pieteikumam. Preču zīmes starptautiskā reģistrācija notiek ar Patentu valdes starpniecību [Madrides Nolīguma 1. panta 2. daļa; Madrides Protokola 2. panta 2. daļa].

4. Preču zīmes pieteicējs vai īpašnieks var nodrošināt savai preču zīmei aizsardzību Madrides Savienības dalībpušu teritorijās, reģistrējot savu preču zīmi Pasaules Intelektuāla īpašuma organizācijas Starptautiskajā birojā ar nosacījumu, ka:

a) preču zīmes pieteicējam vai tās īpašniekam Madrides Protokola dalībvalstī pieder reāls un darbīgs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums;

b) preču zīmes pieteicējam vai īpašniekam Madrides Protokola valstī ir dzīvesvieta vai pastāvīga atrašanās vieta;

c) preču zīmes īpašnieks vai pieteicējs ir Latvijas pilsonis vai juridiska persona, kas nodibināta saskaņā ar Latvijas jurisdikciju.

Starptautiskās preču zīmes reģistrācijas pieteicējs var brīvi izvēlēties jebkuru no iepriekš minētajiem nosacījumiem.

II. Starptautiskās reģistrācijas pieteikuma saturs

5. Lai pieteiktu preču zīmi starptautiskai reģistrācijai, Patentu valdē jāiesniedz:

5.1. iesniegums par preču zīmes pieteikuma sagatavošanu starptautiskai reģistrācijai; iesniegumā jāietver šādi dati:

a) dati par zīmes reģistrāciju vai attiecīgi reģistrācijas pieteikumu Latvijā:

zīmes pieteikuma numurs un datums, reģistrācijas numurs un datums; ja starptautiskās reģistrācijas pieteikums balstīts uz vairākām Latvijas reģistrācijām vai attiecīgi pieteikumiem – visu šo reģistrāciju un to pieteikumu numuri un datumi;

b) pieteicēja vārds un uzvārds, ja minētais ir fiziska persona, vai pilns oficiālais nosaukums, ja pieteicējs ir juridiska persona;

c) pieteicēja pasta adrese, e-pasta adrese un vēlams – telefona numurs:

- ja ir vairāki pieteicēji – visu pieteicēju adreses;

- ja pieteicēja uzņēmuma adrese (galvenā adrese) ir ārvalstī – uzņēmuma adrese (galvenā adrese) ārvalstī un attiecīgā pieteicēja (viņa uzņēmuma) adrese Latvijā;

- ja ir vairāki pieteicēji un/vai vairākas adreses, jāpasvītro tie dati, kurus vēlams izmantot sarakstei;

d) ja pieteikumu kārto ar pārstāvja starpniecību, pārstāvja vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese un vēlams - telefona numurs;

e) ja pieteicējs grib izmantot prioritātes tiesības, attiecīgs paziņojums, norādot pirmā pieteikuma datus – valsti, pieteikuma datumu un numuru; prioritāti Starptautiskajā reģistrā fiksē tikai tad, ja zīmes starptautiskā reģistrācija notiek sešu mēnešu laikā kopš dienas, kad attiecīgā zīme pieteikta Latvijā vai citā Parīzes Savienības dalībvalstī, un ja attiecīgais pieteikums ir atzīstams par pirmo pieteikumu Parīzes Konvencijas 4. panta nozīmē [Kopīgā reglamenta 14. noteikuma 2. daļa];

f) ja zīmē ir burti, kas nav latīņu burti – zīmes transliterācija pēc angļu izrunas noteikumiem [Kopīgā reglamenta 9. noteikuma 4. daļas xii punkts];

g) ja zīme jau bijusi starptautiski reģistrēta, šīs reģistrācijas (reģistrāciju) datums un numurs;

h) jānorāda tās Madrides Savienības dalībvalstis, kurās pieteicējs grib iegūt aizsardzību, atzīmējot attiecīgās valsts nosaukumu un valsts kodu;

i) jānorāda naudas summa, kas maksājama Starptautiskajam birojam par preču zīmes starptautisko reģistrāciju; ja zīmes aizsardzība ir pieprasīta Madrides Protokola dalībvalstīs, kas noteikušas individuālo maksu [Madrides Protokola 8. panta 7. daļa], jānorāda katras valsts individuālā maksa (visvienkāršāk maksas var redzēt, ja lieto nodevu kalkulatoru) ;

j) pieteikums jāparaksta pieteicējam (Latvijas attiecīgās reģistrācijas īpašnieks vai pieteicējs) vai viņa pārstāvim;

5.2. preču un pakalpojumu saraksts angļu (vai franču) valodā – atkarībā no tā, kādā valodā pieteikumu paredzēts iesniegt Starptautiskajam birojam (skat. 7. punktu) [Kopīgā reglamenta 6. noteikums]; starptautisko reģistrāciju var lūgt visām precēm un pakalpojumiem, kas minēti Latvijas reģistrācijā (reģistrācijās) vai attiecīgi pieteikumā (pieteikumos), vai daļai šo preču (pakalpojumu); sarakstā neietver tādas preces vai pakalpojumus, kas nav minēti Latvijas reģistrācijā (reģistrācijās) vai attiecīgi pieteikumā (pieteikumos); ar īpašu norādījumu attiecībā uz kādu (kādām) no valstīm, kurās paredzēts iegūt aizsardzību, preču un pakalpojumu sarakstu var ierobežot;

5.3. ja preču zīmes pieteikums Latvijā iesniegts ar pilnvarnieka starpniecību, tad Patentu valde to iekļauj starptautiskajā pieteikuma veidlapā kā pārstāvi; ja pārstāvis nav pilnvarnieks, tad starptautiskā pieteikuma veidlapā to iekļauj sadaļā – adrese sarakstei (var norādīt arī kā pilnvarnieku); ja pieteikumu parakstījis pārstāvis, kas nav pilnvarnieks, tad kopā ar starptautisko pieteikumu Patentu valdē jāiesniedz pārstāvja pilnvara.

III. Starptautiskās reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas procedūra

6. Patentu valde pirms starptautiskās reģistrācijas pieteikuma nosūtīšanas Starptautiskajam birojam pārbauda pieteikumā ietverto datu atbilstību nacionālajam pieteikumam un Starptautiskā biroja prasībām, un starptautiskās reģistrācijas pieteicējs, atbilstoši cenrādim, maksā par Patentu valdes pakalpojumiem [Madrides Nolīgums 8. panta 1. daļa], kas saistīti ar starptautiskā pieteikuma sagatavošanu. Patentu valde starptautiskās reģistrācijas pieteikuma gatavošanu uzsāk tikai tad, kad Patentu valdē saņemta maksa par starptautiskā pieteikuma sagatavošanu un nacionālajam pieteikumam ir piešķirts pieteikuma datums.

7. Patentu valde sagatavo starptautiskās reģistrācijas pieteikumu angļu vai franču valodā pēc pieteicēja brīvas izvēles, neatkarīgi no tā, vai ir pieprasīta zīmes aizsardzība Madrides Nolīguma vai Madrides Protokola dalībvalstīs, vai valstīs, kuras ir vienlaicīgi gan Madrides Nolīguma, gan Madrides Protokola dalībvalstis [Kopīgā reglamenta 6. noteikums].

8. Par starptautiskās reģistrācijas pieteikuma saņemšanas dienu Patentu valdē uzskata dienu, kad Patentu valde saņēmusi attiecīgu iesniegumu ar starptautiskā pieteikuma sagatavošanai vajadzīgajiem datiem, kā arī preču un pakalpojumu sarakstu angļu (vai franču) valodā – atkarībā no tā, kādā valodā pieteikumu paredzēts iesniegt Starptautiskajam birojam.

9. Par starptautiskās reģistrācijas pieteikuma saņemšanas datumu nevar atzīt datumu, kas ir agrāks par Patentu valdē saņemtā nacionālā preču zīmes reģistrācijas (starptautiskās reģistrācijas bāzes pieteikuma) pieteikuma datumu. [Preču zīmju likuma 31. pants]. Ja iepriekšējā punkta prasībām atbilstošs iesniegums par zīmes starptautisko reģistrāciju Patentu valdē saņemts pirms pieteikuma datuma piešķiršanas nacionālajam pieteikumam (starptautiskās reģistrācijas bāzes pieteikumam), tad par starptautiskā pieteikuma saņemšanas dienu atzīst nacionālam reģistrācijas pieteikumam piešķirtā pieteikuma datuma dienu.

10. Ievērojot ieinteresētību pieteikuma iespējami drīzākā nosūtīšanā Starptautiskajam birojam, Patentu valde, izskatot starptautiskos pieteikumus, ir tiesīga nepiemērot parasto procedūru un termiņus, kas attiecas uz Patentu valdes un pieteicēja rakstisku saziņu; Patentu valde ar pieteicēju var vienoties par operatīvāku saziņu.

11. Ja iepriekšējā punktā minēto operatīvo saziņu nav iespējams īstenot vai ja pieteicējs tajā nav ieinteresēts, Patentu valde, izskatot starptautisko pieteikumu, piemēro rakstisko procedūru un termiņus, kas ir spēkā nacionālo preču zīmju procedūrā [Preču zīmju likuma 35. pants].

12. Tiklīdz Patentu valde saņēmusi iesniegumu par zīmes starptautisko reģistrāciju līdz ar datiem, kas ir pietiekami, lai sagatavotu starptautisko pieteikumu, kā arī samaksu par šo pakalpojumu, Patentu valde, izmantojot iesniegtos datus un salīdzinot tos ar Latvijas reģistrācijā vai reģistrācijās (vai attiecīgi pieteikumā vai pieteikumos) iekļautajiem datiem, sāk sagatavot starptautisko pieteikumu, proti  aizpilda oficiālo starptautiskā pieteikuma veidlapu, papildina iesniegto MM2 veidlapu vai aizpilda no jauna, ja pieteicēja iesniegtajā veidlapā ir kļūdas.

Pieteikuma izskatīšana Patentu valdē cita starpā ietver:

a) pārbaudi, vai pieteicējs ir tiesīgs pieteikt starptautisku reģistrāciju un vai Latvija ir pieteicēja izcelsmes valsts atbilstoši Madrides Nolīguma (vai attiecīgi Madrides Protokola) noteikumiem [Madrides nolīguma 1. panta 3. daļa; Madrides Protokola 2. panta 1. daļa];

b) pārbaudi, vai Latvijas reģistrācijas īpašnieks (vai attiecīgi Latvijas reģistrācijas pieteicējs) un starptautiskās reģistrācijas pieteicējs ir viena un tā pati persona;

c) pārbaudi, vai visas starptautiskajā pieteikumā minētās preces un pakalpojumi bijuši iekļauti Latvijas reģistrācijā vai reģistrācijās (vai attiecīgi pieteikumā vai pieteikumos);

d) pārbaudi (Patentu valdes iespēju robežās), vai attiecīgi angļu vai franču valodā sastādītais preču un pakalpojumu saraksts atbilst prasībām, kas attiecas uz klasifikāciju un izvēlēto terminu pareizību [Kopīgā nolikuma 9. punkta 4. daļas (a)(xiii) apakšpunkts];

e) vajadzības gadījumā – citu pieteikumam pievienoto dokumentu pārbaudi.

Starptautiskās reģistrācijas pieteicējs bez kavēšanās sniedz ekspertīzes pieprasītos datus un papildu materiālus un veic pieprasītos labojumus.

13. Atsevišķus pieteikuma labojumus un papildinājumus, piemēram, labojumus preču un pakalpojumu sarakstā, var veikt arī Patentu valde, vienojoties ar starptautiskās reģistrācijas pieteicēju.

17. Patentu valde starptautiskās reģistrācijas pieteikumu datē un nosūta Starptautiskajam birojam tikai pēc tam, kad ir novērsti visi trūkumi. Ja Patentu valdes noteiktajā laikā pieteicējs nenovērš iesniegtajos dokumentos konstatētās nepilnības, starptautisko pieteikumu uzskata par atsauktu.

18. Starptautiskā pieteikuma izskatīšanas stadijā, proti, pirms Patentu valde ir nosūtījusi pieteikumu Starptautiskajam birojam, pieteicējs var atsaukt visu pieteikumu, no preču un pakalpojumu saraksta izsvītrot atsevišķas preces (pakalpojumus), vai no to valstu saraksta, kurās paredzēta aizsardzība, izsvītrot atsevišķas valstis. Minētās darbības, ja tās veic pēc tam, kad starptautiskais pieteikums jau nosūtīts Starptautiskajam birojam, jākārto saskaņā ar Kopīgo reglamentu [Kopīgā reglamenta 24., 25., 26., 27. un 28. noteikums].

19. Citos jautājumos, kas attiecas uz preču zīmju starptautisko reģistrāciju, piemēro starptautiskās reģistrācijas noteikumus.