! Uzmanību. Pieteikšanās 1. vaučeram, 2. vaučeram un 3. vaučeram ir īslaicīgi slēgta. Plānots pieteikumus atkal atvērt septembra sākumā.

Kas ir MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam”? 

MVU fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” ir dotāciju (grantu) shēma, kas izstrādāta ar mērķi palīdzēt Eiropas Savienības mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesības, kā arī atbalstīt Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanos. MVU fonds ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) un kas darbosies no 2024. gada 22. janvāra līdz 6. decembrim vai līdz finanšu līdzekļi ir izsmeltiSaņēmējiem tiks daļēji atlīdzināts par IĪ priekšizpētes pakalpojumu (IP Scan), IĪ izpētei tiesību pārkāpumu gadījumā (IP Scan enforcement), preču zīmju, dizainparaugu, patentu un augu šķirņu aizsardzības pieteikumu maksām kā arī juridiskiem pakalpojumiem Eiropas patenta jautājumos. Līdzfinansējums MVU tiek nodrošināts vaučeru veidā. Uzņēmumiem iespējams pieteikties gan uz katru vaučeri atsevišķi, gan visiem kopā. Līdzekļi ir ierobežoti un pieejami rindas kārtībā.

Šogad MVU fonds piedāvā četrus vaučerus:  

1. vaučeru (līdz 1260 EUR*) var izmantot IP Scan pakalpojumiem:

 • 90 % atlīdzināšana IĪ priekšizpētes pakalpojumiem (IP Scan);
 • 90 % atlīdzināšana izpētei IĪ tiesību pārkāpumu gadījumā (IP Scan Enforcement).

*Balstoties uz valstī noteikto pakalpojuma cenrādi, attiecīgi Latvijā šī pakalpojuma cena par vienu pakalpojumu ir 700 EUR.

2. vaučeru (līdz 1000 EUR) var izmantot preču zīmju un/vai dizainparaugu reģistrēšanai:

 • 75 % atlīdzināšana preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma maksām, papildu preču un pakalpojumu klašu maksām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas maksām valsts, reģionālā un ES līmenī; 
 • 50 % atlīdzināšana preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma pamatmaksai, attiecinātajām maksām un turpmākām maksām par katru attiecināto valsti ārpus ES - maksu par teritoriālo attiecinājumu un vēlāku teritoriālo attiecinājumu ārpus ES.

3. vaučeru var izmantot patentu reģistrēšanai (līdz 1500 EUR) un juridiskiem pakalpojumiem (līdz 2000 EUR) ! Uzmanību. Pieteikšanās 3. vaučeram (Patentu reģistrēšanai) uz laiku ir slēgta.:

 • 75 % atlīdzināšana patenta pieteikuma aizpildīšanas, iesniegšanas un patenta piešķiršanas un publicēšanas maksām saskaņā ar valstī piemērojamo cenrādi;
 • 75 % atlīdzināšana tehnisko patentu meklējumiem, kur pakalpojumu starptautiskā līmenī nodrošina nacionālais birojs saskaņā ar valstī piemērojamo cenrādi;
 • 75% atlīdzināšana patenta pieteikuma un meklējuma maksām Eiropas patentiem ES līmenī.
 • 50% atlīdzināšana par juridiskiem pakalpojumiem saistībā ar jauna Eiropas patenta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu. Attiecas tikai uz EPO pilnvarotiem patentpilnvarniekiem.

4. vaučeru (līdz 1500 EUR) var izmantot augu šķirņu aizsardzība: 

 • 75 % atlīdzināšana augu šķirņu aizsardzības tiešsaistes pieteikuma un piešķiršanas maksai ES līmenī zem CPVO (kopienas augu šķirņu birojs).

Kas var pieprasīt dotāciju? 

Visiem MVU, kas reģistrēti Eiropas Savienībā, ir tiesīgi pieteikties līdzfinansējumam IĪ vaučera veidā. MVU, kuri vēlas pieteikties IĪ priekšizpētes pakalpojumiem (IP Scan) vai IĪ tiesību pārkāpumu izpētei (IP Scan enforcement), jābūt reģistrētiem valstī, kurā ir pieejams atbilstošs IĪ priekšizpētes pakalpojumu sniedzējs, kā publicēts uzaicinājumā pieteikties. Pieteikumu var iesniegt ES MVU īpašnieks, darbinieks vai pilnvarots pārstāvis, kas rīkojas MVU vārdā.

Kas MVU ir jādara pirms pieteikuma iesniegšanas? 

Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas ir rūpīgi jāizlasa kontrolsaraksts, lai nodrošinātu vajadzīgās dokumentācijas sagatavošanu. 

Kur pieteikties dotācijai?

Pieteikšanās ir atvērta EU IPO tīmekļvietnē: https://www.euipo.europa.eu/discover-ip/sme-fund/overview?mtm_campaign=ip-lv

 • Jūsu uzņēmumam jābūt reģistrētam kā ES mazajam vai vidējam uzņēmumam (MVU).

 • Pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas jums ir jāizlasa uzaicinājums iesniegt priekšlikumus
 • Ja esat pārstāvis vai izmantosiet pārstāvja pakalpojumus, jums ir jāaizpilda “godprātīga apliecinājuma” (veidlapa) dokuments. Šis dokuments ir jāparaksta pilnvarotam MVU dalībniekam un jāpievieno pieteikuma veidlapai PDF formātā.

 • Jums ir jābūt uzņēmuma bankas datiem kopā ar bankas konta izrakstu, kurā norādīta šāda informācija: uzņēmuma kā konta turētāja nosaukums; pilns IBAN numurs ar valsts kodu; un BIC/SWIFT kods. 
 • Jums ir jābūt uzņēmuma PVN apliecībai vai valsts reģistrācijas numura apliecībai, ko izsniedza attiecīgā valsts iestāde. 
 • Jums ir jāsaprot, ka jūs nevarat pieprasīt MVU fonda līdzfinansējumu, ja jau esat saņēmis ES finansējumu par to pašu darbību vai tās daļu.

MVU var pieteikties dotācijas no 2024. gada 22. janvāra līdz 2024.gada 6. decembrim.

MVU jābūt reģistrētam Eiropas Savienībā. Lūdzam pārbaudīt ES MVU oficiālo definīciju, lai pārliecinātos, ka jūsu uzņēmums atbilst prasībām.

Kritēriji atbilstoši ES ieteikumam 2003/361 ir sekojoši: 

Uzņēmuma kategorija Darbinieku skaits Gada apgrozījums Gada kopsavilkuma bilance
Vidējs uzņēmums < 250 < 50 miljoni EUR < 43 miljoni EUR
Mazs uzņēmums < 50 < 10 miljoni EUR < 10 miljoni EUR
Mikrouzņēmums < 10 <  2 miljoni EUR < 2 miljoni EUR

Lai gūtu labumu no MVU fonda, jums:

 1. Jāreģistrējas, jāpierakstās savā ‘MVU fonda kontā’ un jāiesniedz pieteikuma veidlapa.
 2. Kad pieteikums tiks apstiprināts, jūs saņemsit paziņojumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un savu(s) vaučeri(-us)*. Pēc tam varat pieprasīt jums nepieciešamās IĪ darbības.
 3. Lai saņemtu atlīdzību par pieprasītajām IĪ darbībām, jums  pēc samaksāšanas jāpiesakās atlīdzībai  par izpildītajām darbībām, izmantojot MVU fonda kontā pieejamo veidlapu.

Jā, bet gūt labumu no granta, ja to piešķir, var tikai MVU.
 
Ja MVU izmanto uzņēmuma pārstāvja pakalpojumus vai esat uzņēmuma pārstāvis, kas rīkojas MVU vārdā, jums ir jāaizpilda “godprātīga apliecinājuma” (veidlapa) dokuments. Šis dokuments ir jāparaksta pilnvarotam MVU dalībniekam un jāsaglabā PDF formātā. Tas būs jāaugšupielādē pieteikšanās procesa laikā.

Ja pretendenti ir tiesīgi iesniegt pieteikumu, tiks piemērots princips „pirmais nācis, pirmo apkalpo”, ņemot vērā pieteikumu iesniegšanas datumu un laiku. 

Nē. MVU vispirms jāpiesakās dotācijas piešķiršanai (pieteikums latviešu valodā), (pieteikums angļu valodā) un jāgaida EUIPO lēmums par dotācijas piešķiršanu un attiecīgu vaučeru saņemšanai.

MVU var reģistrēt neierobežotu IĪ tiesību (preču zīmju, dizainparaugu un patentu) skaitu. Tomēr iespējamā līdzfinansējuma kopējā summa nepārsniedz 7400 EUR.

 • 1400 EUR, lai daļēji segtu IP Scan un IP Scan enforcement pakalpojuma maksas
 • 1000 EUR, lai daļēji segtu preču zīmju un dizainparaugu maksas.
 • 3500 EUR, lai daļēji segtu valsts un Eiropas patentu maksas.
 • 1500 EUR, lai daļēji segtu Eiropas augu šķirņu aizsardzības maksas.

Pēc pieteikuma izskatīšanas vērtēšanas komisija jūs informēs par rezultātu līdzfinansējuma piešķiršanu, turpmākas informācijas pieprasījumu vai atteikumu. Šie paziņojumi tiks nosūtīti ar e-pasta un SMS starpniecību. Iespējams, ka savā e-pastā un SMS jūs saņemsiet arī paziņojumus par vaučera(-u) derīguma termiņa beigām.

Jā, vaučeru derīguma termiņš ir 2 mēneši, bet tos var pagarināt vēl par 4 mēnešiem, ja pieprasījums iesniegts sākotnējā 2 mēnešu perioda pēdējo 30 dienu laikā. Jums ir jāpiesakās vismaz vienai darbībai un jāpieprasa tās maksas atlīdzināšana derīguma termiņa laikā, citādi vaučera derīguma termiņš beigsies, un jums nebūs tiesību saņemt nekādu atlīdzību.

Jā, pārstāvis var reģistrēt un apmaksāt preču zīmju, dizainparaugu un patenta pieteikumu maksas jūsu MVU vārdā. Pārstāvis var arī iesniegt “atlīdzināšanas pieprasījumu”, tomēr atlīdzināšana tiks veikta tieši uz MVU bankas kontu – lēmuma par granta piešķiršanu labuma guvēja kontu.

Lūdzam iepazīties ar šo dokumentu un ievērot Latvijas parauga struktūru, aizpildot PVN lauku tiešsaistes pieteikuma veidlapā (tostarp valsts kodu). 

Pieteikuma iesniedzējiem, kurus valsts kompetentā iestāde atbrīvojusi no nodokļa un kuriem kā ekvivalents ir nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, lūgs iesniegt attiecīgo sertifikātu, ko izdevusi viņu kompetentā valsts iestāde un kas apliecina, ka viņu uzņēmums juridiski pastāv. 

Ja nodokļa maksātāja identifikācijas numura struktūra atšķiras no PVN numura struktūras, ievērojiet šādus norādījumus, kodējot informāciju.  

 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numuram ir tāds pats ciparu skaits, bet trūkst valsts koda, pirms tā jānorāda valsts kods. Piemērs: PVN maksātāja numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir 12345678. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES12345678. 

 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ietver valsts kodu, bet tam nav tāds pats ciparu skaits, pēc tam jāseko burtam “X”, līdz ir sasniegts vajadzīgais ciparu skaits. Piemērs: PVN numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir ES123456. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES123456XX. 

 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numurā nav iekļauts valsts kods un tam nav tāds pats ciparu skaits, pirms tā jānorāda valsts kods un tam jāseko burtam “X”, līdz ir sasniegts vajadzīgais ciparu skaits. Piemērs: PVN numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir ES123456. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES123456XX. 

Latvijā šāda apliecība netiek izsniegta, bet Valsts ieņēmumu dienests (VID) var manuāli sagatavot vēstuli, ka nodokļu maksātājs ir reģistrēts un ir PVN maksātājs. 

VID pēc nodokļu maksātāju pieprasījumiem var sagatavot PVN maksātāja sertifikātus, latviešu un angļu valodā.  

Precizējiet, kāda veida dokumentu un kādā formā (papīra vai EDS) sagatavot, un pēc tam nosūtiet pieprasījumu no attiecīgā Nodokļu maksātāja EDS profila. 

MVU fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” dotāciju atbalsts paredzēts ES reģistrētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. 

Biedrībai nav peļņas gūšanas rakstura, tādējādi šie tiesību subjekti ir uzskatāmi par bezpeļņas organizācijām. 

Lai arī atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 7.panta pirmo daļu biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības un nodibinājuma mērķus, to nav pamata uzskatīt par uzņēmumu, kura pamatdarbība ir vērsta uz saimnieciskās darbības veikšanu un peļņas gūšanu. 

Nē, ja vien tas nav iesaistīts saimnieciska darbībā. Detalizētāku informāciju skatiet MVU definīcijā, ko noteikusi Eiropas Komisija.

Jā, šis pakalpojums ir pieejams arī pašnodarbinātai personai. Vienīgā prasība, ka tai ir jābūt reģistrētai kā saimnieciskās darbības veicējam LR uzņēmumu reģistrā.

Dotācija tiks ieskaitīta pieteikuma veidlapā norādītajā uzņēmuma bankas kontā. 

Jūsu izdevumi joprojām tiks atlīdzināti. Pieteikuma procedūras iznākums netiek ņemts vērā.

Kas īsti ir intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojums? 

Intelektuālā īpašuma priekšizpētei ir galvenā nozīme MVU IĪ stratēģijas veidošanā. Intelektuālā īpašuma eksperti aplūko MVU uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus un izaugsmes plānus, lai tiem izstrādātu IĪ stratēģiju. 
  
Šis pakalpojums var palīdzēt MVU izlemt, uz kurām IĪ tiesībām pieteikties, kā attīstīt savu IĪ portfeli, ja tam jau ir reģistrētas tiesības, un kā plānot savu turpmāko stratēģiju. 

Kas veic intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumus (IP Scan)? 

Latvijā IĪ priekšizpēti veic profesionāli patentpilnvarnieki, kas beiguši MVU fonda rīkotās apmācības. 

Kā es varu pieteikties intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumam (IP Scan), un cik ilgu laiku tas aizņem?

MVU var vērsties Patentu valdē, lai pieprasītu pakalpojumu. Pakalpojumu sniegs intelektuālā īpašuma eksperts -  patentpilnvarnieks, kurš organizēs intervijas ar MVU, lai iegūtu vairāk informācijas par uzņēmumu no uzņēmējdarbības un intelektuālā īpašuma viedokļa. 
  
Visbeidzot, intelektuālā īpašuma eksperts sniegs ziņojumu, kurā izklāstīs secinājumus par MVU IĪ tiesībām un piedāvās ieteikumus turpmākai MVU piederošo IĪ tiesību pārvaldībai. 
  
Pakalpojuma izpildes laiks ir individuāls katram MVU. Tas var ilgt no vairākām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem.  

Kas ir intelektuālā īpašuma priekšizpētes (IP Scan) pakalpojums 

Intelektuālā īpašuma priekšizpēte sastāv no vairākām sadaļām. 

Pirmkārt, Jūs ar patentpilnvarnieku noslēgsiet konfidencialitātes līgumu, lai informācija nenonāk trešās puses rīcībā. 

Sekos abu iesaistīto pušu klātienes tikšanās vai šajā gadījumā, iespējams, pārrunas tiešsaistē. 

Pēc pārrunām patentpilnvarnieks sastādīs ziņojumu, kura rezultātus prezentēs Jums arī mutiski pārrunu laikā. 

Intelektuālā īpašuma priekšizpētes ziņojuma pamatveidne satur šādas sadaļas (bet ziņojuma saturs atkarīgs no katra konkrētā uzņēmuma): 

Esošās situācijas raksturojums: 

 • MVU uzņēmējdarbības modeļa vispārējs apraksts 

 • Identificētais intelektuālais īpašums un ar to saistītie intelektuālie aktīvi 

 • Intelektuālā īpašuma stratēģijas novērtējums 

 • Galvenās intelektuālā īpašuma problēmas un galvenās īstenojamās darbības 

Galvenais ziņojums saturēs secinājumu kopsavilkumu par galvenajiem uzņēmējdarbības elementiem, kā arī stipro/vājo pušu analīzi, kas kalpo par pamatu ieteikumiem, ieskaitot pašus ieteikumus. Izmantotas tiks tikai tās ziņojuma daļas, kas attiecas uz klienta uzņēmumu. 

MVU uzņēmējdarbības modeļa un stratēģijas identificēšana (sniedz norādes par dažāda veida intelektuālo aktīvu iespējamo atbilstību): 

 • izmantotais uzņēmējdarbības modelis un uzņēmējdarbības stratēģija; 

 • veikto inovatīvo darbību raksturojums; 

 • tirgi un uzrunātie klienti; 

 • pieejamie resursi un piekļuve tirgum; 

 • mārketinga un zīmola veidošanas stratēģijas; 

 • tehnoloģiju un pētniecības un izstrādes nozīme. 

 1. Esošo IĪ un ar IĪ saistīto intelektuālo aktīvu (piemēram, komercnoslēpumu un aktīvu, kurus var aizsargāt, izmantojot neoficiālas aizsardzības praksi, identificēšana un analīze) 

 • domēna nosaukumi; 

 • komercnoslēpumi; 

 • IĪ līgumi (darba līgumi, līgumi par informācijas neizpaušanu, sadarbības līgumi; potenciāli vērtīgi parauglīgumi, ko uzņēmums varētu izmantot); 

 • aizstāvības publikācijas un citi IĪ aizsardzības veidi; 

 • preču zīmes (reģistrētas/pieteiktas/nereģistrētas/ tirdzniecības nosaukumi/zīmoli/potenciāli pieteikuma vērti); 

 • patenti (piešķirti/neapstiprināti/potenciāli aizsardzības vērti); 

 • dizainparaugi (reģistrēti/pieteikti/nereģistrēti/potenciāli pieteikuma vērti); 

 • autortiesības; 

 1. IĪ meklējumu izmantošana: 

 • lietderība un kā veikt patentu meklēšanu (tostarp dažādi meklēšanas veidi, piemēram, darbības brīvība u. tml.); 

 • preču zīmju meklēšana; 

 • dizainparaugu meklēšana. 

 1. IĪ pārvaldība — šajā sadaļā aplūkotas problēmas un ieteikumi IP pārvaldības īstenošanai: 

 • organizatoriskie un pārvaldības jautājumi (kam un par ko ir jāatbild uzņēmumā, kā arī ārējo pakalpojumu sniedzēju izmantošana); 

 • stratēģijas formulēšana un integrēšana uzņēmējdarbības stratēģijā/plānā (kāpēc izmantot / kādu IĪ izmantot savā labā / kādu IĪ kādā veidā izmantot) (ieskaitot ģeogrāfisko pārklājumu un pielāgošanos esošajiem vai gaidāmajiem tirgus apstākļiem); 

 • IĪ komunikācijā un mārketingā (uzņēmuma iekšienē/ārpusē); 

 • IĪ meklēšanas integrēšana IĪ pārvaldības procesos; 

 • dokumentācija un administratīvie uzdevumi (piemēram, atjaunošanas maksu pārvaldība/pārraudzība); 

 • potenciālā IĪ koplietošana; 

 • IĪ riski; 

 • izmaksas/ieguvums un finansējums  

 1. Kopsavilkums un vispārējie stratēģiskie ieteikumi. 

Protams, ziņojuma saturs tiks pielāgots Jūsu konkrētā uzņēmuma vajadzībām un iespējām, kas noskaidrosies pārrunu laikā starp Jums un konkrēto patentpilnvarnieku. 

Kas ir izpēte intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumā pakalpojums?

Izpēte Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumā pakalpojumu mērķis ir konsultēt MVU, kuru intelektuālā īpašuma tiesības ir pārkāptas, kuriem ir izvirzītas apsūdzības par IĪ tiesību pārkāpumiem no trešās puses vai kuriem ir augsts šādu pārkāpumu risks.

Kas veic izpēti intelektuālā īpašuma pārkāpumu gadījumā (IP Scan enforcement)?

Latvijā IĪ priekšizpēti veic profesionāli patentpilnvarnieki, kas atbilst EUIPO un Patentu valdes noteiktiem kritērijiem un ir saņēmuši padziļinātas apmācības šī pakalpojuma sniegšanā.

IP Scan enforcement nacionālo ekspertu sarkats.

Kā es varu pieteikties intelektuālā īpašuma izpētes pakalpojumam tiesību pārkāpumu gadījumā (IP Scan enforcement), un cik ilgu laiku tas aizņem?

MVU var vērsties Patentu valdē, lai pieprasītu pakalpojumu. Pakalpojumu sniegs intelektuālā īpašuma eksperts - patentpilnvarnieks, kurš organizēs intervijas ar MVU, lai iegūtu vairāk informācijas par uzņēmumu, iespējamo tiesību pārkāpumu no uzņēmējdarbības un intelektuālā īpašuma viedokļa.  

Visbeidzot, intelektuālā īpašuma eksperts sniegs ziņojumu, kurā izklāstīs secinājumus par MVU IĪ tiesību esošiem vai iespējamiem pārkāpumiem un piedāvās ieteikumus turpmākai MVU rīcībai.

Pakalpojuma izpildes laiks ir individuāls katram MVU. Tas var ilgt no vairākām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem, maksimālais laiks ir 6 mēneši, lai saņemtu pakalpojumu.

Kādas preču zīmju, dizainparaugu vai patentu maksas var tikt atlīdzinātas? 

 • 75 % atlīdzināšanu no preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma maksām, papildu preču un pakalpojumu klašu maksām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas maksām ES līmenī. Piemēram, pieteikuma maksa ES: 850 EUR preču zīmei (līdzfinansējums 637,50 EUR) un 350 EUR dizainparaugam (līdzfinansējums 262,50 EUR);
 • 75 % atlīdzināšana preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma maksām, papildu preču un pakalpojumu klašu maksām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas maksām valsts un reģionālā līmenī. Piemēram, pieteikuma un reģistrācijas maksa Latvijā (iekļaujot 1 Nicas klasifikācijas klasi): 185 EUR preču zīmei (līdzfinansējums 138,75 EUR) un 105 EUR dizainparaugam (līdzfinansējums 78,75 EUR);
 • 50 % atlīdzināšana no preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma pamatmaksas, norādījuma maksām un turpmākām norādījuma maksām ārpus ES. Norādījuma maksas ES dalībvalstīs nav iekļautas, jo izcelsmes iestāde pieprasa maksas par pakalpojumu;
 • 75 % atlīdzināšana patenta pieteikuma aizpildīšanas, iesniegšanas un patenta piešķiršanas un publicēšanas maksām saskaņā ar valstī piemērojamo cenrādi;
 • 75 % atlīdzināšana tehnisko patentu meklējumiem, kur pakalpojumu starptautiskā līmenī nodrošina nacionālais birojs saskaņā ar valstī piemērojamo cenrādi;
 • 75% atlīdzināšana patenta pieteikuma un meklējuma maksām Eiropas patentiem ES līmenī
 • 50% atlīdzināšana par juridiskiem pakalpojumiem saistībā ar jauna Eiropas patenta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.
 • 75 % atlīdzināšana augu šķirņu aizsardzības tiešsaistes pieteikuma un piešķiršanas maksai ES līmenī zem CPVO (kopienas augu šķirņu birojs).

Pārbaudiet limitus un sedzamo samaksu sarakstu uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.
 
Izvēlētais teritoriālais aizsardzības līmenis būs atkarīgs no MVU darījumdarbības stratēģijas un izaugsmes plāniem. Ja MVU nezina, kam un kur pieteikties, priekšizpētes pakalpojums (IP Scan) varētu palīdzēt izdarīt pareizu izvēli.

Kas notiek, ja preču zīmes, dizainparauga vai patenta pieteikums netiek reģistrēts?

Jūsu izdevumi joprojām tiks atlīdzināti. Pieteikuma procedūras iznākums netiek ņemts vērā.

Kas notiek pēc tam, kas es saņemu lēmumu par granta piešķiršanu un savu vaučeru vai vaučerus?

Pēc lēmuma par granta piešķiršanu un attiecīgo vaučeru saņemšanas līdz vaučera vai vaučeru derīguma termiņa beigām jums ir jāpiesakās un jāapmaksā vismaz viena darbība (vaučeri ir derīgi 2 mēnešus, bet tos varēs pagarināt vēl par 4 mēnešiem, ja pieprasījums iesniegts sākotnējā 2 mēnešu perioda pēdējo 30 dienu laikā).
 
Kad esat saņēmis grantu, apmaksājis vismaz vienu no izvēlētajām darbībām un iesniedzis atlīdzināšanas veidlapu (pievienojot maksājuma apliecinājumu), jūsu vaučeri tiks aktivizēti. Kad tie ir aktivizēti, jums būs:

 • 1. un 2. vaučerim: 6 mēnešu īstenošanas periods kopš vaučera aktivizēšanas brīža, lai apmaksātu un pieprasītu ar 1. vaučeri sedzamo papildu maksu atlīdzināšanu (tās var būt nākamās samaksas vai jaunas intelektuālā īpašuma tiesības). 
 • 3. vaučerim: 12 mēnešu īstenošanas periods kopš vaučera aktivizēšanas brīža, lai apmaksātu un pieprasītu papildu maksu atlīdzināšanu, kas saistītas ar iepriekš pieprasītām darbībām. Tajā pašā periodā jūs varat pieteikties papildu darbībām, segt attiecīgas maksas un pieprasīt atlīdzināšanu.

Pieteikuma iesniedzējiem ir arī 7 dienu labvēlības periods, lai pieprasītu tādu maksu atlīdzināšanu, kas samaksātas uzreiz pēc īstenošanas perioda beigām.

 Kā darbojas atmaksas process? 

 • Kad esat apmaksājis darbības, piesakieties savā MVU fonda kontā, aizpildiet atlīdzināšanas veidlapu un augšupielādējiet nepieciešamo maksājuma apliecinājumu; 
 • Jūs saņemsiet e-pastu ar apliecinājumu, ka Jūsu maksājuma pieprasījums ir saņemts. Atcerieties, ka tas var ilgt līdz 60 minūtēm. 
 • Pēc informācijas un iesniegto dokumentu apstiprināšanas maksājums tiek veikts uz Jūsu bankas kontu viena mēneša laikā. 

Kurā bankas kontā tiek ieskaitīta atlīdzība? 

Līdzfinansējums tiks ieskaitīts pieteikuma veidlapā norādītajā MVU bankas kontā.

Māra Vilciņa

Projekta vadītāja
Mara.Vilcina [at] lrpv.gov.lv