Lietas numurs: C04212809 (PAC-0211/2012)

Tiesa: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta

Puses: Čehijas sabiedrība „POLDI Hutte s.r.o.” pret Patentservis Praha

Datums: 2012.gada 12.aprīlis

Valoda: latviešu

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBA(S) Preču zīmes

NORMAS
Latvijas likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 4.p., 32.p. pirmā un piektā daļa, 37.p. pirmā daļa, Latvijas Civilprocesa likuma 73.p., 74.p., 128.p. otrās daļas 2.punkts.

FAKTI
Prasītāja cēla tiesā prasību pret Patentservis Praha par preču zīmes „POLDI STEEL” reģistrācijas atcelšanu sakarā ar to, ka preču zīme piecu gadu secīgā periodā nebija izmantota. Preču zīmes reģistrētais īpašnieks bija Čehijas sabiedrība „Metalurģiskā rūpnīca „Poldi””, bet tā bija bankrotējusi un izslēgta no komercreģistra. Šādos apstākļos prasītāja uzskatīja, ka var celt prasību pret Patentservis Praha, kura starptautiski reģistrēto preču zīmju datubāzē norādīta kā preču zīmes īpašnieka pārstāve. Patentservis Praha tam iebilda, norādot, ka nevar būt atbildētājs lietā, jo nav ne strīdus preču zīmes īpašnieks, ne īpašnieces, kura vairs neeksistē, pilnvarotais pārstāvis.

PIEDZĪTĀ KAITĒJUMA ATLĪDZĪBA -

BŪTĪBA
Lietā ir jautājums par īsto atbildētāju prasībā par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu. Proti, vai gadījumā, kad preču zīmes reģistrētais īpašnieks ir likvidēts, prasību tiesā var celt pret īpašnieka bijušo pārstāvi – patentpilnvaroto.

Tiesa nosprieda, ka prasība ir celta pret neīsto atbildētāju, un tādēļ prasību noraidīja.

Preču zīmes reģistrācija apstiprina, ka preču zīmes „POLDI STEEL” īpašniece bija Čehijas Republikas SIA „Metalurģiskā rūpnīca „Poldi””, bet Patentservis Praha bija preču zīmes īpašnieces pārstāve (patentpilnvarotā). Atbildētājam jābūt preču zīmes īpašniekam, nevis preču zīmes īpašnieka pārstāvim, jo pārstāvis darbojas tikai kā vietnieks - ne savā vārdā, bet atvietojamās personas vārdā.

Apstākļos, kad juridiskā persona, uz kuras vārda ir reģistrēta preču zīme, ir likvidēta un jautājums par tai piederošo preču zīmi nav atrisināts likvidācijas procesā, preču zīme ir bezsaimnieka manta, savukārt jautājums par bezsaimnieka mantas piekritību risināms citā procesā.

Prasītāja nevar atsaukties uz likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 32.pantu, jo šis pants satur materiālās tiesību normas (preču zīmes reģistrācijas atcelšanas prasības pamatu), taču kārtību, kādā materiālo tiesību normas iegūst realizāciju konkrētā lietā, nosaka procesuālās tiesību normas, kas noteiktas Civilprocesa likumā (73.pantā, 74.pantā un 128.panta otrās daļas 2.punktā) un daļēji arī likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 32.panta piektajā daļā. Šīs normas expressis verbis paredz prasības tiesvedības kārtību, kas bez atbildētāja nav iespējama.

Prasības par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu mērķis ir atņemt izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi, līdz ar to šādu prasību var celt tikai pret personu, kurai šīs tiesības pieder. Pilnvarotais pārstāvis (šajā gadījumā – patentpilnvarotais) nav tiesību uz preču zīmi subjekts saskaņā ar likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 4.pantu.

KOMENTĀRI
Šajā lietā tiesa izskaidro, ka tikai reģistrētas preču zīmes īpašnieks var būt atbildētājs prasībā par preču zīmes reģistrācijas atcelšanu, bet pret patentpilnvaroto šādu prasību nevar celt, pat apstākļos, kad preču zīmes īpašnieks ir likvidēts.