Lietas numurs: C01148412 (PAC-2428/2012)

Tiesa: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta

Puses: Īrijas uzņēmums „Pfizer Ireland Pharmaceuticals” pret Vācijas uzņēmumu „ratiopharm GmbH”

Datums: 2012.gada 6.novembris

Valoda: latviešu

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBA(S) Patenti

NORMAS
Latvijas Civilprocesa likuma 250.10p. pirmā un piektā daļa.

FAKTI
2011.gada 03.augustā Īrijas uzņēmums „Pfizer Ireland Pharmaceuticals” iesniedza tiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu pirms prasības celšanas, lūdzot tiesu noteikt pagaidu pienākumrīkojumu līdz lietas izskatīšanas pēc būtības pabeigšanai: aizliegt Vācijas uzņēmumam „ratiopharm GmbH” izmantot, tostarp piedāvāt tirdzniecībā un pārdot zāles „Sildenafil ratiopharm” Latvijas teritorijā, jo tās satur ar prasītāja patentu aizsargātu vielu.

Tiesa piemēroja lūgto pagaidu pienākumrīkojumu.

2011.gada 2.septembrī prasītājs Īrijas uzņēmums „Pfizer Ireland Pharmaceuticals” cēla tiesā prasību par patenta tiesību pārkāpuma pārtraukšanu.

Trīs mēnešus vēlāk atbildētājs Vācijas uzņēmums „ratiopharm GmbH” iesniedza tiesā pretprasību, lūdzot atzīt prasītāja patentu par spēkā neesošu, kā arī lūdza atcelt piemēroto pagaidu pienākumrīkojumu.

Galvenais jautājums, kas tiesai bija jāizlemj, bija par to, vai patenta īpašniekam, kamēr patents ir spēkā un nav atzīts par spēkā neesošu, var liegt tiesības uz pagaidu aizsardzību – uz pagaidu pienākumrīkojumu.

PIEDZĪTĀ KAITĒJUMA ATLĪDZĪBA -

BŪTĪBA
Tiesa jau agrāk šajā lietā [un citās intelektuālā īpašuma lietās – sk. lietas Nr. C04228412 aprakstu] bija nodibinājusi, ka, lai noteiktu, vai pastāv pagaidu pienākumrīkojuma piemērošanas pamats (vai šī līdzekļa atcelšanas gadījumā – saglabāšanas pamats), ir jāizvērtē četri jautājumi jeb tā saucamais četru soļu tests:

  1. vai pastāv pietiekams pamats uzskatīt, ka prasītājam pieder intelektuālā īpašuma tiesība;
  2. vai pastāv pietiekams pamats uzskatīt, ka prasītājam piederošā intelektuālā īpašuma tiesība tiek pārkāpta vai tiks pārkāpta;
  3. vai pastāv pietiekams pamats uzskatīt, ka ar minēto pārkāpumu prasītājam tiek nodarīts vai tiks nodarīts būtisks kaitējums gadījumā, ja pagaidu pienākumrīkojums netiks piemērots;
  4. vai pušu interešu līdzsvars ir par vai pret pagaidu pienākumrīkojuma noteikšanu.

Tiesa šajā lietā izskaidroja, ka pirmie divi priekšnoteikumi ietver sevī nepieciešamību izvērtēt prasības pirmšķietamo pamatotību. Tā kā Īrijas uzņēmumam „Pfizer Ireland Pharmaceuticals” piederēja strīdus patents, kas vēl joprojām bija spēkā, tiesa piekrita, ka atbildētājs, laižot tirgū ģenēriskās zāles, pārkāptu prasītājam piederošās intelektuālā īpašuma tiesības. Taču situācija ir citāda gadījumā, ja lietā ir celta pretprasība par šī paša patenta atzīšanu par spēkā neesošu.

Apsverot prasības pirmšķietamo pamatotību, tiesai jāspēj gūt pārliecību, ka prasībai ir labas iespējas tikt apmierinātai. Ņemot vērā, ka pretprasībā ir apstrīdēta patentētā izgudrojuma patentspēja un lūgts patentu atzīt par spēkā neesošu, tad šīs pretprasības apmierināšana izslēdz sākotnējās prasības apmierināšanu par šī patenta pārkāpšanu. Līdz ar to, ja pretprasība ir pirmšķietami pamatota, tad vairs nav pamata uzskatīt, ka prasība ir pirmšķietami pamatota. Tādēļ tiesai, vērtējot pagaidu pienākumrīkojuma piemērošanas pamatu, jānovērtē ne tikai prasība atrauti no lietā iesniegtās pretprasības, bet gan arī pretprasības pirmšķietamā pamatotība, no kuras tieši atkarīga prasības pirmšķietamā pamatotība.

Novērtējusi konkrētās lietas apstākļus, tiesa atzina pretprasību par pirmšķietamu pamatotu, kas izslēdz prasības pirmšķietamo pamatotību, un atcēla lietā piemēroto pagaidu pienākumrīkojumu.

KOMENTĀRI
Tiesa šajā lietā atrisināja līdz tam tiesu praksē neskaidro jautājumu par to, vai patenta īpašniekam, kamēr patents ir spēkā un nav atzīts par spēkā neesošu, var liegt tiesības uz pagaidu pienākumrīkojumu, ja lietā ir celta pretprasība par šī patenta atzīšanu par spēkā neesošu. Tiesa uzskatīja, ka šāda veida pretprasība var ietekmēt patenta īpašnieka tiesību apjomu un ka uz minēto jautājumu ir jāatbild pozitīvi, ja celtā pretprasība ir pirmšķietami pamatota.