Lietas numurs: C04528010 (PAC-0154/2014)

Tiesa: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta

Puses: Nīderlandes uzņēmums „Inter IKEA Systems B.V.” pret SIA „I-Home”

Datums: 2014.gada 6.maijs

Valoda: latviešu

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBA(S) Preču zīmes

NORMAS
Latvijas likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 4.p. sestā līdz devītā daļa, 24.p. trešā daļa, 27.p. pirmā daļa, 28.p., 28.1p., Latvijas Civillikuma 1635.p., Latvijas Civilprocesa likuma 250.17p., Regulas 207/2009 13.p. 2.punkts.

FAKTI
Prasītājam pieder reģistrētas un plaši pazīstamas preču zīmes „IKEA” uz mēbelēm un mazumtirdzniecības pakalpojumiem. „IKEA” ir ekskluzīvas franšīzes koncepcijas īpašnieks. „IKEA” veikali, kas darbojas saskaņā ar „IKEA” tirdzniecības koncepciju, veido lielāko mēbeļu veikalu ķēdi pasaulē. Prasītājs nebija devis nevienam uzņēmumam Latvijā tiesības izmantot preču zīmi „IKEA”.

Atbildētāja nepiederēja pie minētā izplatīšanas tīkla, bet tirgoja ārzemēs iegādātas oriģinālas „IKEA” mēbeles savā nelielajā veikaliņā dzīvojamās mājas 1.stāvā, Rīgā ar izkārtni „IKEA mēbeles”, kas bija „IKEA” preču zīmei raksturīgā zilā un dzeltenā krāsā. Pēc prasītāja brīdinājuma saņemšanas atbildētāja apsolīja izkārtni nomainīt, bet to neizdarīja.

Prasītājs cēla tiesā prasību par savas preču zīmes pārkāpumu, lūdzot piemērot galīgo pienākumrīkojumu (aizliegt izmantot prasītāja preču zīmes un uzlikt atbildētājai pienākumu noņemt veikala izkārtnes „IKEA mēbeles”) un piedzīt morālā kaitējuma atlīdzību 2000 EUR. Atbildētāja prasību neatzina, paskaidrojot, ka nav aizliegts pārdot tālāk „IKEA” mēbeles to oriģinālajā iepakojumā. Ar savu darbību atbildētāja reklamē prasītāja preces, vairo preču zīmes „IKEA” atpazīstamību un palielina preču pārdošanas apjomu.

PIEDZĪTĀ KAITĒJUMA ATLĪDZĪBA 2000 EUR

BŪTĪBA
Lietā ir jautājums par to, vai atbildētāja ir izdarījusi pārkāpumu, pārdodot tālāk oriģinālās „IKEA” mēbeles iepriekš norādītajos apstākļos, un vai preču zīmes īpašnieks var aizliegt šādu rīcību.

Tiesa uz šo jautājumu atbildēja pozitīvi, atzīstot pārkāpumu, piemērojot galīgo pienākumrīkojumu un piedzenot nemantiskā kaitējuma atlīdzību.

Tiesa atzina, ka preču zīme „IKEA” ir plaši pazīstama, ar augstu reputāciju, bet šī reputācija un preču zīmes atšķirtspēja tiek vājināta patērētāju uztverē, ja zīmi lieto citādi kā to paredzējis zīmes īpašnieks. Atbildētājas darbību rezultātā preču zīme „IKEA” zaudēja savu pievilcību patērētāju acīs, jo atbildētājas veikalā netika nodrošināta mēbeļu un interjera priekšmetu mazumtirdzniecības koncepcija, kādu ir paredzējis preču zīmes īpašnieks un kādu daudzi Latvijas patērētāji ir redzējuši lielajos „IKEA” veikalos tuvākajās valstīs – Polijā, Somijā un Zviedrijā.

Attiecībā uz atbildētājas argumentu, ka atbildētājas rīcības rezultātā „IKEA” preces tika reklamētas un tika vairota preču zīmes „IKEA” atpazīstamība un peļņa, tiesa norādīja, ka tikai preču zīmes īpašniekam ir tiesības noteikt, kad un kur tiks reklamēta viņa prece ar viņam piederošo preču zīmi.  

KOMENTĀRI
Spriedums nodibina principu, ka, ja personas, kas nepieder pie speciālā preču izplatīšanas tīkla, lieto plaši pazīstamu preču zīmi citādi kā to tirdzniecības koncepcijā paredzējis preču zīmes īpašnieks (piemēram, preces tiek pārdotas sliktākās, mazākās, mazāk respektablās telpās), tad šīs preču zīmes reputācija un atšķirtspēja var tikt vājināta patērētāju uztverē, un šādas darbības nav pieļaujamas.

Minētie fakti ir jāpierāda.

Faktiski spriedums šajā lietā norāda uz Regulas 207/2009 par Kopienas preču zīmi 13.panta 2.punktā noteiktā izņēmuma piemērošanu, pat ja pašu preču stāvoklis nav mainīts vai bojāts pēc šo preču laišanas tirgū.