Preču zīmei ir jābūt reģistrētai vai pieteiktai reģistrācijai Latvijā.

Nē. WIPO Starptautiskajam birojam no Latvijas jaunu preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikumu MM2 (forma pieejama pēc lapas apakšā esošā uzraksta "Additional downloadable forms" nospiešanas) var iesniegt tikai ar Patentu valdes starpniecību, bet, ja preču zīme jau ir starptautiski reģistrēta, prasību paplašināt preču zīmes teritoriālo aizsardzību vēl citām valstīm (vēlāku teritoriālo attiecinājumu MM4) WIPO Starptautiskajā birojā pieteicējs var iesniegt pats.

Uzreiz pēc preču zīmes starptautiskās reģistrācijas var pieprasīt attiecinājumu uz citām valstīm.

Jā. Vienā dienā var iesniegt preču zīmes Latvijas reģistrācijas pieteikumu un preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikumu. Starptautiskās reģistrācijas pieteikumu var iesniegt, tiklīdz Latvijas pieteikumam ir piešķirts pieteikuma numurs, jo starptautiskajā pieteikumā ir jānorāda Latvijas pieteikuma Nr.

81 EUR maksa Patentu valdei par Preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikuma sagatavošanu un nosūtīšanu uz WIPO Starptautisko biroju

+ piemērotā WIPO Starptautiskā biroja maksa

+ maksa par katru attiecināto valsti

Nē. Ja maksa noteiktajā termiņā nav apmaksāta, WIPO Starptautiskais birojs sūta atgādinājumu, un piešķir vēl 3 mēnešu termiņu. Ja šajā termiņā maksa netiks veikta, pieteikums tiks uzskatīts par pamestu. Var gadīties, ka maldinošus rēķinus sūta ar WIPO Starptautisko biroju nesaistītas personas: https://www.wipo.int/madrid/en/fees/warning.html.

Madrid Monitor -> Realtime search pieteicējs var meklēt savu preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikumu pēc Latvijas pieteikuma Nr., preču zīmes vārdiskās daļas u.c.

Madrid Monitor  -> Support -> Status Filter ir dots statusu skaidrojums.

Active – starptautiskā reģistrācija ir spēkā

Pending – starptautiskā reģistrācija vēl nav stājusies spēkā, notiek izskatīšana WIPO Starptautiskajā birojā

Inactive – starptautiskā reģistrācija nav spēkā, jo beidzies tās termiņš, tā atsaukta u.c.

Precīzs statusu skaidrojums sniegts Norādījumos.

Madrides nolīguma, protokola un reglamenta aktuālās versijas angļu valodā atrodamas WIPO tīmekļa vietnē: https://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/.

Likumi.lv ir pieejami tulkojumi, kuru aktualitāte ir jāpārbauda WIPO tīmekļa vietnē.

Starptautisko normatīvo aktu apkopojums Patentu valdes tīmekļa vietnē (arī to atbilstība aktuālajai redakcijai ir jāpārbauda WIPO tīmekļa vietnē):

Starptautiskās reģistrācijas procedūru valstīm, kuras ir gan Madrides Nolīguma, gan Madrides Protokola dalībvalstis, kopš 2008. gada 1. septembra regulē Madrides Protokola noteikumi. Tomēr izmaksu ziņā attiecinājums uz valstīm, kuras ir Madrides Nolīguma dalībvalstis, pieteicējam izmaksās krietni lētāk, jo par teritoriālo attiecinājumu uz šim valstīm netiek piemērota katras valsts noteiktā individuālā maksa, bet gan Madrides Nolīgumā paredzētie 100 CHF par katru valsti.

Šī ir adrese, kur pieteicējs, īpašnieks, pilnvarnieks u.c. var uzdot jautājumus: https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/

Nē. Klašu skaitu var sašaurināt, bet nekad nedrīkst paplašināt.

 

Ja nacionālajā pieteikumā ir iekļautas, piemēram, 3 klases, un sākotnēji uz starptautisko reģistrāciju pieteiktas 2 klases, vēlāk trešo klasi vairs pievienot nevar – tādā gadījumā jāsniedz jauns starptautiskais pieteikums.

Jā, 5 gadus preču zīmes starptautiskā reģistrācija ir atkarīga no preču zīmes pamata reģistrācijas Latvijā. Proti, preču zīmes Latvijas reģistrācijai ir jābūt spēkā uz tām pašām precēm un pakalpojumiem, kas ir saistītās preču zīmes starptautiskajai reģistrācijai, pārējie dati var atšķiries. 5 gadu termiņu sāk skaitīt no starptautiskās reģistrācijas datuma “Date of the registration”. Ja šajā periodā Latvijā preču zīmes reģistrācijas pieteikums ir atzīts par neiesniegtu, noraidīts vai atsaukts, vai preču zīmes reģistrācija ir atteikta, atcelta, atzīta par spēkā neesošu, vai preču zīme ir izslēgta no reģistra, tad beidz pastāvēt arī preču zīmes starptautiskā reģistrācija. Ja preču zīmes Latvijas reģistrācija zūd uz daļu no preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikumā norādītajām precēm un pakalpojumiem, tad arī preču zīmes starptautiskā reģistrācija būs spēkā tikai uz daļu no precēm un pakalpojumiem.

Ja zūd visa preču zīmes Latvijas reģistrācija, kas bija pamats preču zīmes starptautiskajai reģistrācijai, tad pieteicējam ir iespēja pārveidot starptautisko reģistrāciju par vietējo (nacionālo) pieteikumu katrā no attiecinātajām valstīm, saglabājot starptautiskās reģistrācijas pieteikuma datumu kā nacionālās reģistrācijas pieteikuma datumu. Norādījumos angļu valodā šādu attiecinājumu sauc “transformation”.

Pieteicējs, kura preču zīmes starptautiskā reģistrācija vairs nav spēkā tāpēc, ka ir zudusi Latvijas reģistrācija, 3 mēnešu laikā pēc starptautiskās reģistrācijas spēkā esības beigām attiecināto valstu iestādēs ar attiecīgās valsts profesionālā pārstāvja starpniecību var iesniegt lūgumu pārveidot starptautisko reģistrāciju par nacionālo. Šāds pieteikums kļūst par attiecīgās valsts nacionālo pieteikumu, un tam piemēro attiecīgās valsts preču zīmju nacionālo reģistrācijas procedūru un maksu.

WIPO Starptautiskais birojs pēc preču zīmes ierakstīšanas savā reģistrā pieteicējam nosūta reģistrācijas sertifikātu.

Pēc tam vai vienlaicīgi WIPO Starptautiskais birojs attiecīgo paziņojumu nosūta attiecinātām valstīm.

Ja attiecinātajā valstī zīme tiks atzīta par reģistrējamu, tad tiesības uz preču zīmi stāsies spēkā ar “Date of the registration” jeb reģistrācijas datumu.

Ja ir vēlākais attiecinājums (preču zīmes starptautiskā reģistrācija sākotnēji pieteikta uz dažām valstīm, bet vēlāk reģistrācija attiecināta vēl uz vairākām valstīm), tad valstīs, uz kurām ir vēlākais attiecinājums, preču zīmes starptautiskā reģistrācija būs spēkā no attiecinājuma datuma.

Katrā no pieteikumā norādītajām valstīm tiek veikta preču zīmes ekspertīze, tāpēc iespējams, ka var sekot reģistrācijas atteikums.

Informāciju par atteikumu pieteicējs saņem ar WIPO Starptautiskā biroja starpniecību, atteikumu var izlasīt arī WIPO preču zīmju datubāzē. Atteikuma saņemšanas laiks var būt līdz 1,5 gadiem no “Date of notification by the International Bureau to the designated Contracting Parties (from which the time limit to notify the refusal starts)”. Konkrētais termiņš ir redzams Madrid Monitor.

Nē. Reģistrācijas atteikums vienā valstī nekādi neietekmē ne pašas starptautiskās reģistrācijas esību, ne preču zīmes reģistrāciju citās valstīs. Arī gadījumā, ja no visām attiecinātajām valstīm ir saņemti atteikumi, WIPO Starptautiskajā birojā reģistrācija ir spēkā un preču zīmi var no jauna attiecināt uz tām pašām vai citām valstīm.

Ja pieteicējs vēlas iebilst pret atteikumu, tad, izmantojot kāda attiecīgās valsts profesionālā pārstāvja pakalpojumus, attiecīgās valsts iestādei var iesniegt atbildi uz atteikumu.

Ja pieteicējs nevēlas iebilst pret atteikumu, nekādas papildu darbības nav jāveic.

Ja no attiecinātās valsts tiek saņemts provizorisks reģistrācijas atteikums, un pieteicējs vēlas pret to iebilst, parasti to var izdarīt tikai ar attiecinātās valsts profesionālā pārstāvja starpniecību.

Nē, pārstāvis nav nepieciešams. Zīmes īpašnieks, kas ir saņēmis preču zīmes reģistrācijas sertifikātu par zīmes starptautisko reģistrāciju, var veikt pēcreģistrācijas darbības pats, vai ar pārstāvja palīdzību, aizpildot attiecīgajam gadījumam nepieciešamo formu: https://www.wipo.int/madrid/en/forms/ (daļa formu pieejamas pēc lapas apakšā esošā uzraksta "Additional downloadable forms" nospiešanas). Šo formu nosaukumi ir: vēlāks attiecinājums (MM4 Designation subsequent to the international registration), īpašnieka maiņa (MM5 Request for the recordal of a Change in Ownership) vai īpašnieka adreses maiņa (MM9 Request for the Recording of a Change in the Name or Address of the Holder or, where the Holder is a Legal Entity, for the Recording to Introduce or Change Indications Concerning its Legal Nature), preču saraksta ierobežošana (MM6 Request for the recordal of a Limitation of the List of Goods and Services), reģistrācijas atjaunošana (MM11 Renewal of the international registration), licences ierakstīšana reģistrā (MM13 Request for the Recording of a License) u.c. Daļai aizpildāmo formu ir doti skaidrojumi – Note for filing.

10 gadus no reģistrācijas starptautiskajā reģistrā (“Date of the registration”). Ja preču zīmes starptautiskajai reģistrācijai ir vēlāki attiecinājumi, arī tie būs spēkā līdz tam pašam termiņam.

6 mēnešus pirms reģistrācijas termiņa beigām WIPO Starptautiskais birojs preču zīmes īpašniekam un pārstāvim nosūta atgādinājumu par preču zīmes atjaunošanu. Līdz reģistrācijas termiņa beigām ir jāiesniedz reģistrācijas atjaunošanas lūgums un ir jāsamaksā maksa par reģistrācijas atjaunošanu, kas ir atkarīga no attiecinātajām valstīm.

Ja atjaunošana pirms termiņa beigām nav veikta, to par papildu maksu var izdarīt 6 mēnešu laikā pēc termiņa beigām.

Ja ir pagājuši 5 gadi kopš preču zīmes starptautiskās reģistrācijas, tad starptautiskā reģistrācija vairs nav atkarīga no nacionālās reģistrācijas un starptautisko reģistrāciju var atjaunot arī tad, ja nacionālā reģistrācija nav spēkā.

Jā, ja ir tā pati preču zīme un tas pats īpašnieks.