Nozares ziņas
spuldzīte rokās

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) un Eiropas Patentu iestādes (EPO) kopīgā pētījuma rezultāti pārliecinoši vedina domāt, ka pastāv sistemātiska pozitīva saistība starp intelektuālā īpašuma tiesību piederību un ekonomiskās darbības rezultātiem. 

Uzņēmumos, kuri ir intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) īpašnieki, ieņēmumi uz vienu darbinieku vidēji ir par 20 % augstāki nekā uzņēmumos, kuriem IĪT nepieder. IĪT īpašniekiem darbības rezultāti ir vidēji par 36 % augstāki patentu gadījumā, par 21 % augstāki preču zīmju gadījumā un par 32 % augstāki dizainparaugu gadījumā. Kopumā ieņēmumi uz vienu darbinieku IĪT īpašniekiem ir par 55 % augstāki. 

Par 19 % lielāku atalgojumu saviem darbiniekiem maksā uzņēmumi, kuriem pieder intelektuālā īpašuma tiesības. Vislielākā ietekme tiek saistīta ar patentu piederību (53 %), kam seko dizainparaugi (30 %) un preču zīmes (17 %). Gan saistībā ar ieņēmumiem uz vienu darbinieku, gan izmaksātajām algām patenti salīdzinājumā ar preču zīmēm un dizainparaugiem ir IĪT veids, kas uzņēmumiem un to darbiniekiem vidēji nes vislielākos ieņēmumus. 

IĪT piederības un saimnieciskās darbības rezultātu pozitīvā saistība, jo īpaši spēcīga ir mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vidū. Tajā pašā laikā tikai mazāk nekā 9 % no izlasē esošajiem MVU ir vienu no trim pētījumā iekļauto tiesību īpašnieki. Vājās izmantošanas iemesli ir pētīti EUIPO pētījumā par MVU (EUIPO, 2019.), kurā norādīts, ka MVU ir nepietiekamās zināšanas par IĪT, priekšstats, ka reģistrācijas procedūras ir sarežģītas un dārgas, kā arī ar šo tiesību izmantošanu saistītās augstās izmaksas MVU. Tomēr MVU, kuru īpašumā ir IĪT, ieņēmumi uz vienu darbinieku ir gandrīz par 68 % augstāki. 

Ņemot vērā minēto un MVU nozīmi Eiropas ekonomikā, EPO, EUIPO un EK savos stratēģiskajos plānos paredz īstenot pasākumus, kuri veicinātu iespēju Eiropas MVU izmantot visas inovācijas un intelektuālā īpašuma priekšrocības. 

Pētījumā izklāstītie analīzes rezultāti apstiprina, ka, vērtējot pēc ieņēmumiem uz vienu darbinieku un vidējām algām, ir pārliecinoša pozitīva saistība starp dažādu veidu intelektuālā īpašuma tiesību piederību un uzņēmumu darbības rezultātiem. Šis konstatējums atbilst pētījumu secinājumiem, kurus iepriekš ir veicis EUIPO un EPO.  

Par pētījumu: 

Pašreizējais EPI/EUIPO kopējais pētījums ir 2015. gada EUIPO pētījuma atjauninājums, kas sagatavots, izmantojot uzlabotus datus un metodiku. Pretstatā iepriekšējam pētījumam, kura pamatā bija 12 dalībvalstu dati, šajā jaunajā pētījumā ir iekļauti dati par visu 27 dalībvalstu un Apvienotās Karalistes uzņēmumiem1. Pētījumā iekļautās intelektuālā īpašuma tiesības ir tiesības uz patentiem, preču zīmēm un dizainparaugiem (vai jebkuras šo trīs tiesību veidu kombinācijas).  

Ir dažādi uzņēmumu ekonomiskās darbības rezultātu novērtēšanas veidi. Ņemot vērā datu ierobežojumus un vajadzību salīdzināt līdzīgus uzņēmumus (lai izslēgtu uzņēmumu lieluma ietekmi uz statistikas rezultātiem), kā galvenais uzņēmumu darbības rezultātu rādītājs ir izraudzīts “ieņēmumi uz vienu darbinieku”.  

Pētījums Intelektuālā īpašuma tiesības un uzņēmumu darbības rezultāti (ES Uzņēmumu līmeņa analīzes ziņojums)” angļu valodā: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_feb-2021 

Kopsavilkums latviešu valodā: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_lv.pdf 

IĪ jomā veiktos pētījumus var aplūkot EUIPO tīmekļvietnē https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications