Ziņas no iestādes
Attēlu kolāža, kur redzams Patentu valdes direktors Agris Batalauskis un RTU pārstāve pasniedzot Patentu valdei pateicības rakstu un sudraba monētu. Kolāžā tuvplānā attēlots patteicības raksta attvērums tuvplānā.

Trešdien, 15. februārī, ar mērķi stiprināt jau esošo sadarbību norisinājās Patentu valdes (PV) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārstāvju tikšanās. Sanāksmes laikā atzinīgi novērtēta institūciju ilggadīgā un veiksmīgā sadarbība, iepazīts RTU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs un pārrunāti augstskolai aktuālie intelektuālā īpašuma tiesību jautājumi.  

Tikšanās laikā pārrunātas sadarbības iespējas pilnveidot zināšanas intelektuālā īpašuma jomā RTU studentiem, mācībspēkiem un zinātniekiem īstenojot kopīgi veidotus izglītojošus seminārus, kas veltīti intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un komercializācijas aspektiem. 

PV direktors Agris Batalauskis tikšanās laikā uzsvēra nepieciešamību nākotnē sadarboties vēl ciešāk un aicināja aktīvāk izmantot iespēju bez maksas veikt patentmeklējumu Eiropas Patentu iestādē un iegūt sākotnējo patentspējas vērtējumu RTU radītajiem izgudrojumiem

Tāpat sanāksmes laikā RTU pārstāvji tika iepazīstināti ar jauno PV attīstības vīziju, ietverot PV reorganizāciju, attīstību un starptautisko sadarbību. Plašāka informācija par PV attīstību aprakstīta Patentu valdes darbības stratēģijā 2022. - 2026. gadam

Tikšanās noslēgumā, novērtējot institūciju ilggadīgo sadarbību, RTU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra direkotre Laila Eliņa direktoram Agrim Batalauskim pasniedza pateicības rakstu par veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību, kas devusi būtisku ieguldījumu intelektuālā īpašuma aizsardzības un tehnoloģiju pārneses jomas attīstībā, kā arī veicinājusi zināšanu un labās prakses apmaiņu nacionālajā un starptautiskajā līmenī.  

Nākamā tikšanās notiks PV, lai turpinātu sarunu par nepieciešamo atbalstu universitāšu pētniekiem, sarunā iesaistot visus Latvijas universitāšu tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu pārstāvjus. Plašāka informācija par Baltijas valstu sadarbību: https://www.lrpv.gov.lv/lv/jaunums/izveido-baltijas-valstu-sadarbibas-tiklu-intelektuala-ipasuma-aizsardzibas-joma  

RTU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs atbalsta RTU zinātnieku iesaisti valorizācijas aktivitātēs, īsteno universitātes intelektuālā īpašuma aizsardzību un pārvaldību, veicina tehnoloģiju un zināšanu pārneses attīstību, nodrošinot zinātnisko pētījumu rezultātu īstenošanu komerciāli pielietojamā veidā, kā arī cieši sadarbojas ar industriju. Labus rezultātus parāda arī centra aktīvā darbība un izveidotais plašais atbalsta instrumentu kopums zinātnieku un studentu intelektuālā īpašuma aizsardzībai.

2022. gadā RTU zinātnieki ir pieteikuši kopumā 27 patentus, kas ir augstākais rādītājs pēdējos septiņos gados. No tiem 25 ir Latvijas patentu pieteikumi, viens Eiropas patentu pieteikums un viens starptautisks patenta pieteikums, savukārt ir saņemti 19 patenti. Fakultātes ar lielāko iesniegto patentu pieteikumu skaitu ir Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, piesakot astoņu Latvijas patentus, un Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte ar septiņiem patentu pieteikumiem, ieskaitot Eiropas patenta un PCT patentu pieteikumu. Lasi vairāk šeit: https://inovacijas.rtu.lv/?p=22377 

Informāciju sagatavoja: 

Elīna Gaile

Vecākā referente
Elina.Gaile [at] lrpv.gov.lv