Nozares ziņas
Notikusi pirmā paplašinātā sanāksme par EUIPO 2030 gada stratēģisko plānu

Maija beigās uz ikgadējo sanāksmi pulcējās Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma tīkla (EUIPN) dalībvalstis, lai klātienē sāktu diskusijas par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) EUIPO 2030. gada stratēģiskā plāna sākotnējo projektu.

Patentu valdi sanāksmē pārstāvēja direktors Agris Batalauskis un Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore Laima Daugavvanaga.

Sanāksme tika organizēta divās plenārsesijās, kur pirmajā EUIPO izpilddirektors Žao Negrao iepazīstināja ar galvenajiem secinājumiem, kas radušies pēc konsultāciju posma, kā arī prezentēja sākotnējā stratēģiskā plāna struktūru un tā galvenās sastāvdaļas.

Otrā sesija bija sadalīta vairākās darba grupās par atsevišķām tēmām.

Viena no svarīgākajām diskusijām sanāksmes laikā bija par sadarbības ietvaru, ņemot vērā, ka Eiropā, kas ir reģions ar augstu intelektuālā īpašuma intensitāti, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība ir nozīmīgs pamats ekonomiskajai izaugsmei. Viens no galvenajiem jautājumiem šajā darba grupā bija, kā veicināt intensīvāku sadarbību starp dalībvalstīm, lai intelektuālā īpašuma lietotājiem nodrošinātu konsekventu pieredzi neatkarīgi no tā, ar kuru no nacionālajām intelektuālā īpašuma iestādēm viņi sadarbojas.

Izpratnes un izglītības darba grupa risināja jautājumus, kā visas Eiropas mērogā veicināt sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmīgumu. Savukārt inovāciju veicināšanas grupa kopīgi strādāja pie risinājumiem, kā stiprināt inovāciju sistēmu, lai inovatīvas idejas tiktu veiksmīgāk komercializētas. Tāpat eksperti apsprieda, kā veicināt investoru un jaunuzņēmumu informētību par intelektuālā īpašuma vērtību, nodrošinot viņiem virkni pakalpojumu, piemēram, intelektuālā īpašuma novērtēšanas pakalpojumu, sadarbības platformu veidošanu starp uzņēmumiem un investoriem, kā arī izglītojošo materiālu integrēšanu esošajās jaunuzņēmumu atbalsta programmās.

Sesijā par iekļaujošu intelektuālā īpašuma vidi Eiropā ekspertiem bija jāpiedāvā risinājumi, kā nodrošināt jauno tiesisko regulējumu konsekventu īstenošanu dizainparaugiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Eiropā. Tāpat vairākas iedzīvotāju grupas ir salīdzinoši maz pārstāvētas intelektuālā īpašuma sektorā, līdz ar to šai darba grupai bija jāpiedāvā mērķa programmas, lai palielinātu nepārstāvēto grupu dalību intelektuālā īpašuma sistēmā Eiropā. Savukārt sesijā par klientiem un kvalitāti ekspertu uzdevums bija noteikt, kā uzlabot kopējo klientu pieredzi, tostarp izveidojot platformas, ar kuru palīdzību intelektuālā īpašuma sistēmas lietotājiem - klientiem nodrošināt rentablus risinājumus.

Ņemot vērā, ka cilvēki ir svarīgākā vērtība jebkurā organizācijā, viens no izaicinājumiem ir nodrošināt, kā veicināt iesaistīšanos, izglītošanos un nepārtrauktu mācīšanos. Savukārt nepārtrauktās tehnoloģiskās izmaiņas ietekmē intelektuālā īpašuma sistēmu, un tās kopā ar darba vidi, cilvēku zināšanām veicina inovācijas un produktivitāti. Tāpēc darba grupā, kas veltīta cilvēkresursiem, darba videi un finanšu ilgtspējai, eksperti diskutēja, kā labāk piesaistīt, noturēt un attīstīt talantus, dažādot darbaspēku, optimizējot telpu izmantošanu, lai atspoguļotu jaunākās darba vides tendences, izmantojot tehnoloģijas palielināt produktivitāti, vienlaikus nodrošinot darbiniekiem veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru. Saistībā ar finanšu ilgtspēju dalībnieki diskutēja, kā labāk prognozēt nākotnes ekonomiskos scenārijus, kā salāgot EUIPO pieaugošo darba apjomu ar papildu izdevumiem.

Visi darba grupu diskusiju rezultāti tika apkopoti, prezentēti kopīgajā plenārsesijā un panākta vienošanās, ka EUIPO tos ņems vērā, izstrādājot EUIPO stratēģisko plānu 2030. gadam. EUIPO stratēģisko plānu 2030 plānots apstiprināt 2024.gada novembrī un tā īstenošanu ir plānots sākt 2025. gada 1. janvārī.

Stratēģiskā plāna 2030 pieci stratēģiskie mērķi:

  1. Optimizēt darbības efektivitāti un lietderību, īstenojot elastīgu personāla politiku, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, radot modernu darba vidi un uzlabojot perspektīvās plānošanas iespējas, lai nodrošinātu EUIPO finansiālo un administratīvo autonomiju un vispārējo ilgtspējību.
  2. Paaugstināt intelektuālā īpašuma produktu un pakalpojumu vērtību, palielinot kvalitāti, juridisko noteiktību, paredzamību un pārredzamību par savu darbu, lai visā organizācijā ieviestu vienotu kvalitātes kultūru.
  3. Uzlabot piekļuvi intelektuālā īpašuma sistēmai un veicināt intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu, atbalstot uz inovācijām balstītu ekonomikas izaugsmi, uzlabojot klientu pieredzi, palīdzot attīstīties nākamajai inovatoru paaudzei, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus, veicinot inovācijas, kā arī stiprinot intelektuālo īpašumu kā izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības instrumentu.
  4. Veicināt uzticēšanos un cieņu pret intelektuālo īpašumu, veicinot izglītību, informētības palielināšanu, ieinteresēto personu iesaistes uzlabošanu un izpildes uzlabošanu, kas ir būtiski, lai veidotu uzticēšanos un cieņu pret intelektuālo īpašumu.
  5. Nodrošināt EUIPN ilgtspēju, kļūstot par patiesu kopienu, veicinot intelektuālā īpašuma alianses izveidi ar valstu intelektuālā īpašuma birojiem, ES iestādēm, starptautiskām organizācijām un lietotāju apvienībām, apvienojot intelektuālā īpašuma un inovāciju ekosistēmas un maksimāli palielinātu sadarbības rezultātus lietotāju labā.

Informāciju sagatavoja:

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ella.Petermane [at] lrpv.gov.lv