Nozares ziņas
Vizuālis ziņai

Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments 16. novembrī pieņēma Amatniecības un rūpniecības ražojumu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (ĢIN) regulu, kas paredz, ka no 2025. gada ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm būs vienota tiesiskā aizsardzība visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Patlaban, lai nodrošinātu tiesisko aizsardzību, komersantam sava ģeogrāfiskās izcelsmes norāde jāpiereģistrē katrā ES dalībvalstī, kur tas iespējams. Saskaņā ar jauno regulu pietiks vienreiz reģistrēt ĢIN, lai aizsardzība būtu nodrošināta visā ES teritorijā.

ĢIN reģistrācija notiks divos posmos: vispirms ražotājam pieteikums par ĢIN reģistrāciju būs jāiesniedz nacionālajai iestādei, kas tālāk pieteikumu virzīs apstiprināšanai Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO). Vienlaikus būs iespējams pieteikumu iesniegt tieši EUIPO – to varēs gadījumos, kad Eiropas Komisija būs piešķīrusi īpašu statusu, ja attiecīgajā dalībvalstī nav ieviesta valsts novērtēšanas procedūra vai trūkst ieinteresētu ražotāju. Eiropas Komisija saglabās iespēju atsevišķos gadījumos lemt par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes pieteikumu.

Liels ieguvums amatniekiem un ražotājiem būs ĢIN marķējuma pamanāmība - tiek paredzēta iespēja izcelt savus aizsargātos ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nosaukumus, uz saviem ražojumiem attēlojot atsevišķu logotipu. Šis marķējums ļaus patērētājiem pamanīt amatniecības un rūpniecības ražojumus, kuriem piemīt īpašas iezīmes, kas saistītas ar to ģeogrāfisko izcelsmi, un palīdzēs izdarīt apzinātu izvēli, iegādājoties konkrētos ražojumus.

Jaunā regula arīdzan sekmēs Eiropas amatniecības un rūpniecības ražojumu internacionalizāciju, nodrošinot ES ražotājiem ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību to trešo valstu tirgos, kuras ir parakstījušas Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Ženēvas aktu, kā arī saskaņā ar divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem. Tas nozīmē, ka ES amatniecības un rūpniecības nozaru ražotāji varēs lūgt savu ražojumu nosaukumu starptautisku aizsardzību, tādējādi veicinot to konkurētspēja pasaules mērogā. Arī ražotāji no trešajām valstīm saskaņā ar jauno regulējumu varēs lūgt aizsardzību saviem labi zināmiem amatniecības un rūpniecības ražojumiem, kuri atbilst ES prasībām.

Tāpat jaunais regulējums veicinās Eiropas lauku apvidu un citu reģionu attīstību, stimulējot ražotājus, sevišķi mazos un vidējos uzņēmumus ieguldīt jaunos autentiskos ražojumos un radīt tirgus nišas. Tā arī palīdzēs saglabāt unikālas prasmes, kuras citādi varētu izzust, sevišķi Eiropas lauku apvidos un mazāk attīstītos reģionos. Reģioniem par labu nāks arī ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reputācija. Tas ļaus dažādot ekonomiku tajos ES reģionos, ar kuriem attiecīgie amatniecības un rūpniecības ražojumi ir cieši saistīti, palīdzot aizsargāt prasmes, darbvietas un tradicionālo zinātību un vienlaikus veicinot tūrismu un reģionu ekonomikas atveseļošanu.

Dalībvalstīm, EUIPO, Eiropas Komisijai un ieinteresētajām pusēm no šī gada 16. novembra ir divi gadi, lai sagatavotos jaunās sistēmas pilnīgai piemērošanai, ko paredzēts sākt 2025. gada decembrī. Esošās valstu amatniecības un rūpniecības ražojumu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes zaudēs spēku vienu gadu pēc regulas piemērošanas sākuma.

Regula (ES) 2023/2411 par amatniecības un rūpniecības ražojumu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

Plašāk par lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības, uzraudzības un kontroles kārtību uzziniet: https://likumi.lv/ta/id/317154-lauksaimniecibas-un-partikas-produktu-geografiskas-izcelsmes-norazu-cilmes-vietas-nosaukumu-un-garantetu-tradicionalo-ipatnibu

 

Informāciju sagatavoja:

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ella.Petermane [at] lrpv.gov.lv