Ziņas no iestādes
Krimināllikuma 206. panta praktiskie un tiesiskie aspekti

Patentu valde sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesora pilnvaru izpildītāju Dr.jur. Jāni Baumani ir izstrādājuši pētījumu “Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga krimināltiesiskā aizsardzība”.

Pētījuma mērķis bija izpētīt ar preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga krimināltiesisko aizsardzību saistītus praktiskus un tiesiskus aspektus, identificējot esošās problēmas šajā jomā un piedāvājot to risinājumu, lai sekmētu veiksmīgāku lietu ierosināšanu un veicinātu noziedzīgā nodarījuma sastāva skaidrību, kā arī normatīvā regulējuma uzlabošanu.

Pētījuma ietvarā tika noskaidroti kritēriji, lai varētu ierosināt kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 206. panta, kopsakarā ar Kriminālprocesa likuma 125. panta otro daļu, veikta dažādu valstu prakses izpēte, nosakot mehānismu, kurš pēc Latvijas Republikas normatīvā regulējuma un ārvalsts praksēm būtu vispiemērotākais konkrēto lietu atrisināšanai. Tāpat tika apskatīts jautājums, kā pierādīt, ka noziedzīgs nodarījums, kurš izdarīts atbilstoši Krimināllikuma 206. pantam, ir veikts ievērojamā apmērā vai ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām personas interesēm, kā arī tika analizēta iespēja noteikt Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomi par lēmējinstitūciju, kura varētu sniegt informāciju vai atzinumus par rūpniecisko īpašumu, ja tādi būtu nepieciešami kriminālprocesa laikā.

Pētījuma rezultātā secināts, ka kriminālprocesu veicošo amatpersonu vienota izpratne par Krimināllikuma 206. pantā paredzēta noziedzīga nodarījuma sastāvu veicinās kriminālprocesu pamatotu uzsākšanu un virzību. Krimināllikuma 206. pants ir blanketa norma, kurā paredzētā noziedzīga nodarījuma priekšmets ir sasaistīts ar precēm, pakalpojumiem un izstrādājumiem. Turklāt Krimināllikuma 206. pantā paredzētā noziedzīga nodarījuma priekšmetā ietilpst ne tikai preču zīmei identisks apzīmējums, bet arī tam līdzīgs apzīmējums.

Tāpat pētījuma laikā izstrādāti septiņi priekšlikumi tiesību normu grozījumiem. 

Iepazīties ar pētījumu ir iespējams šeit >>>