Nozares ziņas

Iestāžu sadarbība ir identificēta kā iespējamais labās prakses piemērs intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) īstenošanas jomā, jo tā veicina sinerģiju un resursu optimizāciju, uzlabo saziņu starp attiecīgajām pusēm, novērš darbību pārklāšanos un veicina saskaņotību izplatītajos vēstījumos. 

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra (Observatorija) ziņojumā ir iekļauta informācija par iestāžu sadarbības esamību IĪT īstenošanas jomā – tās būtību, dažādu ieinteresēto personu un iestāžu iesaistīšanos, kā arī šajā jomā veiktajām darbībām. Observatorija 2014. gadā publicēja ziņojumu “Iestāžu sadarbība nacionālā un starptautiskā līmenī”. Atjauninātajā ziņojuma versijā ir salīdzināta un apkopota 2014. un 2020. gada informācija, kas liecina, ka minētajā laika posmā ir notikusi pozitīva attīstība attiecībā uz sadarbību starp iestādēm Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. 

Galvenie secinājumi:  

  • Kaut arī visām dalībvalstīm, kas piedalījās aptaujas anketā (tostarp Latvija), ir nostiprināta sava veida iestāžu sadarbība, taču joprojām ne visām dalībvalstīm ir sadarbības ietvari vai struktūras. Valstīs, kurās pastāv sadarbības ietvari vai struktūras, tās ir neformālas un formālas, lielākoties balstoties uz valsts tiesību aktiem.  

  • Tiesu varas iesaiste iestāžu sadarbībā ir palielinājusies. 

  • Valsts iestāžu ieinteresēto personu iesaistīšanās iestāžu struktūrās joprojām ir nemainīga. Šāda līdzdalība notiek ar formalizētu organizāciju starpniecību, kas pārstāv intelektuālā īpašuma ieinteresētās personas un patērētāju asociācijas. 

  • Darbību klāsts, kas tiek veikts, izmantojot iestāžu darbību, joprojām ir plašs. Gan 2014. gada, gan 2020. gada aptaujas anketās ir iekļautas darbības, sākot no izglītības iniciatīvām un izpratnes veicināšanas līdz tiesību aktu piemērošanai un datu analīzei. 

  • Pārrobežu sadarbība turpinās starptautisku organizāciju ietvaros vai ar divpusēju līgumu starpniecību. Informāciju par to sniedz tikai puse no valstīm, kas piedalījās aptaujas anketā. 

Atjauninātais ziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz Observatorijas valsts iestāžu ieinteresēto personu pārstāvju sniegtajiem datiem 2020. gadā. 

Observatorijas atjauninātais ziņojums pieejams šeit.

Plašāku informāciju par citām Observatorijas publikācijām Jūs varat atrast EUIPO tīmekļa vietnē.

 

Informāciju sagatavoja: 

Karīna Breimane

Vecākā referente
Karina.Breimane [at] lrpv.gov.lv