Ziņas no iestādes
EUOPO
Attēlā: EUIPO Institucionālā un sadarbības departamenta direktors Sandris Laganovskis (ceturtais no labās puses), Patentu valdes direktora vietnieks un Administratīvā un finanšu departamenta direktors Ēriks Rēķis (centrā pa labi), Patentu valdes Administratīvā un finanšu departamenta direktora vietniece un Juridiskās nodaļas vadītāja Linda Zommere (centrā pa kreisi), EUIPO Eiropas sadarbības servisa pārstāvis Oliver Galaup (trešais no labās puses), Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore Baiba Graube (pirmā no labās puses), Patentu valdes Attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Terēze Vētra (otrā no kreisās puses), EUIPO Patentu valdes piesaistītais projektu vadītājs Juris Deduškevičs (otrais no labās puses), Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta vadošā eksperte Asja Dišlere (trešā no kreisās puses) un Patentu valdes Attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta vadošā referente Vineta Sondore (pirmā no kreisās puses).

Pirmdien, 19. septembrī, Patentu valdi regulārās tehniskās vizītes ietvaros apmeklēja Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pārstāvji, lai apspriestu iestāžu sadarbības efektivitātes rādītājus, aktuālos projektus un turpmāko sadarbību.  

Tikšanās laikā EUIPO pārstāvjiem tika prezentēts Patentu valdes aktuālo Eiropas sadarbības projektu norises plāns, projektu rezultāti un ieskats nākotnes perspektīvās. Nozīmīga loma sadarbības projektos bijusi IT sistēmu uzlabojumiem, tos padarot klientiem draudzīgākus, kā arī ērtākus un efektīvāk izmantojamus Patentu valdes ekspertiem.  

Pamatojoties uz Patentu valdes lomu un interesēm nacionālā un starptautiskā kontekstā, tika iezīmētas iestādes prioritātes nākamajiem gadiem un apspriestas vēl ciešākas sadarbības iespējas Eiropas projektu līmenī, tādējādi būtiski veicinot intelektuālā īpašuma aizsardzību Latvijā. Balstoties uz šī brīža straujo un apjomīgo datu plūsmu, viennozīmīgi kā viena no galvenajām prioritātēm tika izcelta droša un ērta informācijas apmaiņa, koncentrējoties uz iespējami plašu mērķgrupu loku. Šāds uzstādījums sasaucas ar Patentu valdes jau šobrīd uzsākto mērķtiecīgo virzību informācijas ērtai un ātrai pieejamībai vienotā platformā.  

Tika analizēti arī Patentu valdes sadarbībā ar EUIPO šī gada laikā veikto sabiedrības informēšanas un līdzdalības aktivitāšu snieguma rādītāji. Starp nozīmīgākajām aktivitātēm minamas šādas: konkurss "Gada preču zīme 2021", sabiedrības informēšanas kampaņa "Viltotā realitāte", publicitātes aktivitātes MVU fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” ietvaros, semināri konkrētu jomu profesionāļiem, šobrīd notiekošais konkurss skolēniem “Radošais intelektuālis”, kā arī citas sabiedrību iesaistošas un izglītojošas aktivitātes.  

Tikšanās otrajā daļā EUIPO pārstāvji iezīmēja līdzšinējo sniegumu projektu ieviešanā salīdzinājumā ar citām Eiropas nacionālajām iestādēm, kā arī tika analizēti Patentu valdes galvenie darbības rādītāji. Tāpat tika iezīmētas arī nākotnes sadarbības iespējas, tostarp jau iepriekš minētie IT risinājumu uzlabojumi un informācijas pieejamība. Nozīmīga loma būs arī virtuālās pasaules un intelektuālā īpašuma mijiedarbībai, paplašinot un integrējot intelektuālā īpašuma reģistrācijas sistēmu Blokķēžu tīklā (Blokchain network).  

EUIPO delegāciju klātienē pārstāvēja Institucionālā un sadarbības departamenta direktors Sandris Laganovskis, Eiropas sadarbības servisa pārstāvis Oliver Galaup, kā arī Patentu valdei piesaistītais projektu vadītājs Juris Deduškevičs. Attālināti sanāksmē piedalījās Valstu koordinators Aleksandr Maksimenkov, kā arī Eiropas sadarbības servisa pārstāvji Kristina Vilkiene un Rossana Cheri. 

Aktīva sadarbība ar EUIPO ir uzskatāma par vienu no svarīgākajām Patentu valdes prioritātēm, kas ļauj pastāvīgi uzlabot iestādes sniegtos pakalpojumus.  

EUIPO mērķis ir reģistrēt un veicināt Eiropas Savienības preču zīmju un Kopienas dizainparaugu, kas ir nozīmīgas vienotā Eiropas tirgus sastāvdaļas. Šīs reģistrācijas dod iespēju aizsargāt preču zīmes un dizainparaugus visā Eiropas Savienības teritorijā. Sadarbībā ar dalībvalstu intelektuālā īpašuma iestādēm, nacionālajiem intelektuālā īpašuma tiesību nozares centriem EUIPO veicina intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēmas attīstību. 

Elīna Gaile

Vadošā referente
Elina.Gaile [at] lrpv.gov.lv