Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis noteikts 2015. gada 15. decembra MK noteikumos Nr.732 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis".

 

Informācija no  15.12.2015. MK noteikumiem Nr.732
"Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"
attiecībā uz Patentu valdes departamenta
"Patentu tehniskā bibliotēka" sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Nr.p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

VII. Rūpnieciskā īpašuma informācijas meklējumi

61. Preču zīmes meklējums Latvijas nacionālajā datubāzē6:

61.1.

preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei
(līdz 3 Nicas klasifikācijas7 klasēm)

1 preču zīme

17,16

3,60

20,70

61.2.

maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas7 klasēm
(papildus šā cenrāža 61.1. apakšpunktā minētajai cenai)

9 Nicas klasifikācijas klases

4,41

0,93

5,34

61.3.

preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei
(1 Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)

1 preču zīme

25,11

5,27

30,38

61.4. kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei
(1 Nicas klasifikācijas klase7, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)
1 preču zīme 33,80 7,10 40,90

61.5

maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas7 klasi
(papildus šā cenrāža 61.3. un 61.4. apakšpunktā minētajām cenām)

1 Nicas klasifikācijas klase

4,41

0,93

5,34

62.

Preču zīmes meklējums citu valstu nacionālajās datubāzēs6:

62.1.

preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei vienas valsts datubāzē
(līdz 3 Nicas klasifikācijas7 klasēm)

1 preču zīme

17,16

3,60

20,76

62.2. maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas7 klasēm
(papildus šā cenrāža 62.1. apakšpunktā minētajai cenai)
9 Nicas klasifikācijas klases 4,41 0,93 5,34

62.3.

preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei vienas valsts datubāzē
(1 Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)

1 preču zīme

25,11

5,27

38,38

62.4.

kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei vienas valsts datubāzē
(1 Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)

1 preču zīme

33,03

6,94

39,97

62.5.

maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas7 klasi
(papildus šā cenrāža 62.3. un 62.4. apakšpunktā minētajām cenām)

1 Nicas klasifikācijas klase

3,97

0,83

5,00

63.

Starptautiski reģistrētas preču zīmes meklējums6:

63.1.

preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei
(līdz 3 Nicas klasifikācijas7 klasēm)

1 preču zīme

17,16

3,60

20,70

63.2.

maksājums par katrām 9 papildus uzrādītām Nicas klasifikācijas7 klasēm
(papildus šā cenrāža 63.1. apakšpunktā minētajai cenai)

9 Nicas klasifikācijas klases

4,19

0,88

5,07

63.3. preču zīmes meklējums grafiski līdzīgai vai identiskai preču zīmei
(1 Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)
1 preču zīme 25,11 5,27 30,38

63.4.

kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei
(1 Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)

1 preču zīme

33,03

6,94

39,97

63.5.

maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas7 klasi
(papildus šā cenrāža 63.3. un 63.4. apakšpunktā minētajām cenām)

1 Nicas klasifikācijas klase

4,19

0,88

5,07

64.

Kopienas preču zīmes meklējums6:

64.1.

preču zīmes meklējums vārdiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei
(līdz 3 Nicas klasifikācijas7 klasēm)

1 preču zīme

25,11

5,27

30,38

64.2. maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas7 klasi
(papildus šā cenrāža 64.1. apakšpunktā minētajai cenai)
1 Nicas klasifikācijas klase 4,19

0,88

5,07

64.3.

preču zīmes meklējums grafiski identiskai vai līdzīgai preču zīmei
(1 Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)

1 preču zīme

33,03

6,94

39,97

64.4.

kombinētas preču zīmes meklējums identiskai vai līdzīgai preču zīmei
(viena Nicas klasifikācijas7 klase, līdz 4 Vīnes klasifikācijas9 indeksiem)

1 preču zīme

49,56

10,41

59,97

64.5.

maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas7 klasi
(papildus šā cenrāža 64.3. un 64.4. apakšpunktā minētajām cenām)

1 Nicas klasifikācijas klase

7,93

1,67

9,60

65.

Citi preču zīmju meklējumi6:

65.1

preču zīmes meklējums atbilstoši preču zīmes pieteicēja vai īpašnieka datiem vienā datubāzē

1 pieteicējs vai 1 īpašnieks

8,58

1,80

10,30
65.2. vispārīgas informācijas meklējums par preču zīmes apzīmējumu
(piemēram, izcelsme, izplatība, lietošana u. c.) vienā datubāzē
1 apzīmējums 12,54 2,63 15,17

65.3.

preču zīmes monitorings vienā valstī
(reizi mēnesī, vienā datubāzē, vienā Nicas klasifikācijas7 klasē)

1 preču zīme

8,58

1,80

10,38

65.4.

maksājums par katru papildus uzrādīto Nicas klasifikācijas7 klasi
(papildus šī cenrāža 65.3. apakšpunktā minētajai cenai)

1 preču zīme

2,20

0,46

2,66

66.

Patentu informācijas meklējums6:

66.1.

patentu informācijas meklējums vienā datubāzē
(atbilstoši Starptautiskās patentu klasifikācijas indeksam)

1 Starptautiskās patentu klasifikācijas indekss

30,48

0,005

30,48

66.2. patentu informācijas meklējums atbilstoši pieteicēja, īpašnieka vai izgudrotāja datiem 1 pieteicējs,
1 īpašnieks vai
1 izgudrotājs
9,69 0,005 9,69

66.3.

patentu (ekvivalentu, analogu u. tml.) informācijas meklējums atbilstoši patenta dokumenta numuriem

1 patenta numurs

19,95

0,005

19,95

66.4.

zināmā tehnikas līmeņa informācijas meklējums vienā ar patentiem nesaistītā informācijas datubāzē

1 temats

15,19

0,005

15,19

66.5. patenta monitorings atbilstoši Starptautiskās patentu klasifikācijas indeksam (reizi mēnesī) 1 Starptautiskās patentu klasifikācijas indekss 15,19 0,005 15,19
66.6. patenta monitorings atbilstoši pieteicēja, īpašnieka vai izgudrotāja datiem
(vienā datubāzē, reizi mēnesī)
1 pieteicējs,
1 īpašnieks vai
1 izgudrotājs
9,89 0,005 9,89
67. Dizainparauga meklējums6:
67.1. dizainparauga meklējums dažādu valstu nacionālajās datubāzēs
(viena valsts, viena datubāze, viens Lokarno klasifikācijas8 indekss)
1 izstrādājums 17,04 3,58 20,62
67.2. maksājums par katru papildus uzrādīto Lokarno klasifikācijas8 indeksu (papildus šā cenrāža 67.1. apakšpunktā minētajai cenai) 1 Lokarno klasifikācijas indekss 4,52 0,95 5,47
67.3. kopienas dizainparauga meklējums (viens Lokarno klasifikācijas8 indekss) 1 izstrādājums 49,55 10,41 59,96
67.4. maksājums par katru papildus uzrādīto Lokarno klasifikācijas8 indeksu
(papildus šā cenrāža 67.3. apakšpunktā minētajai cenai)
1 Lokarno klasifikācijas indekss 8,61 1,81 10,42
67.5. dizainparauga meklējums vienā datubāzē atbilstoši dizainparauga īpašnieka datiem 1 pieteicējs vai īpašnieks 8,39 1,76 10,15
IX. Citi pakalpojumi
72.  Patentu tehniskās bibliotēkas dokumentu un materiālu skenēšana un elektroniska nosūtīšana uz elektroniskā pasta adresi 1 lappuse 0,16 0,005 0,16
78. Melnbalta kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) no Patentu tehniskās bibliotēkas krājuma 1 lappuse 0,11 0,005 0,11
79. Krāsaina kopija vai datorizdruka (A3 vai A4 formāta) no Patentu tehniskās bibliotēkas krājuma 1 lappuse 0,15 0,005 0,15

Piezīmes

5 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "e" apakšpunktu.

6 Pakalpojuma cenā (bez pievienotās vērtības nodokļa) ietverta meklējuma izdruka līdz 10 lapām. Ja meklējuma rezultāti ietver vairāk nekā 10 lapas, pakalpojuma pieprasītājs maksā par vienpadsmito un katru nākamo lapu atbilstoši šajā cenrādī minētajai cenai (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Patentu tehniskās bibliotēkas materiālu melnbaltas datorizdrukas izgatavošanu.

7 Preču un pakalpojumu starptautiskā klasifikācija (Nicas klasifikācija) – klasifikācija, kas iedibināta ar 1957. gada 15. jūnija Nicas nolīgumu par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju zīmju reģistrācijas vajadzībām.

9 Preču zīmju figurālo elementu starptautiskā klasifikācija (Vīnes klasifikācija) – klasifikācija, kas iedibināta ar 1973. gada 12. jūnija Vīnes nolīgumu par preču zīmju figurālo elementu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu.