Jā. Saskaņā ar Dizainparaugu likuma 51. panta 1. punktā teikto, personas, kas saskaņā ar starptautiskās reģistrācijas noteikumiem ir tiesīgas pieteikt dizainparaugus starptautiskajai reģistrācijai, bez Patentu valdes starpniecības iesniedz starptautiskās reģistrācijas pieteikumus tieši Starptautiskajam birojam.

Tiesības iesniegt starptautisko pieteikumu ir jebkurai personai, kas ir pilsonis vai kam ir pastāvīga vai parasta dzīvesvieta (atrašanās vieta) vai arī reāls un darbojošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums Latvijas teritorijā. Pieteikumu var iesniegt gan papīra formātā, gan elektroniski. Veidlapas pieejamas: https://www.wipo.int/hague/en/forms/.

Dizainparaugam nav jābūt reģistrētam vai iesniegtam reģistrācijai Latvijā. Ja pieteicējs vēlas dizainparaugu aizsargāt arī Latvijā, reģistrācijas pieteikumā jānorāda, ka reģistrācija tiek attiecināta arī uz Latviju vai ES.

Nē. Reģistrāciju var attiecināt tikai uz tām valstīm, kuras ir Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas akta (turpmāk – Akta) dalībnieces. Akta dalībnieku saraksts: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf.

Reģistrētam dizainparaugam pieprasīt vēlāku attiecinājumu uz citām Akta dalībpusēm nav iespējams. Valstis, kurās pieteicējs vēlas aizsargāt dizainparaugu, ir jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Maksa ir atkarīga no izvēlēto valstu skaita un to veido:

  •  WIPO Starptautiskā biroja maksa;
  • maksa par katru norādīto dalībpusi (valsti vai arī valstu apvienību, piem., Eiropas Savienību).

Maksu kalkulators un informācija par maksām atrodama: https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp.

Starptautiskā reģistrācija stājas spēkā ar starptautiskās reģistrācijas dienu.

Informācija atrodama Hague Express datubāzē: https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/.

Datubāzē ietvertā informācija tiek atjaunota reizi nedēļā.

5 gadus no reģistrācijas datuma (“Date of the registration”).

6 mēnešus pirms reģistrācijas termiņa beigām WIPO starptautiskais birojs dizainparauga īpašniekam un pārstāvim nosūta neoficiālu paziņojumu par dizainparauga atjaunošanu. Līdz reģistrācijas termiņa beigām ir jāiesniedz reģistrācijas atjaunošanas lūgums un ir jāsamaksā maksa par reģistrācijas atjaunošanu, kas ir atkarīga no norādīto Akta dalībpušu skaita.

Ja atjaunošana pirms termiņa beigām nav veikta, to par papildu maksu var izdarīt 6 mēnešu laikā pēc termiņa beigām.

Tomēr arī pašam reģistrācijas īpašniekam ir jāseko reģistrācijas stāvoklim un jārūpējas par reģistrācijas termiņa atjaunošanu, jo paziņojuma nesaņemšana neattaisno reģistrācijas atjaunošanas termiņu neievērošanu.

Nē. Reģistrāciju atjaunojot, īpašnieks var izvēlēties, kurās valstīs vai valstu apvienībās ekskluzīvās tiesības vēlas paturēt. Jāatceras, ka pārējās valstīs reģistrāciju vēlāk atjaunot vairs nebūs iespējams.

Lai atjaunotu dizainparauga reģistrāciju, izmanto formu DM4: https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/forms/docs/form_dm_4.pdf, vai arī elektronisko saskarni https://hague.wipo.int/renewal/IndexController?lang=EN.

Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas akta aktuālā versija angļu valodā atrodamas WIPO tīmekļa vietnē: https://wipolex.wipo.int/en/text/285214.

Ženēvas akta tulkojums latviešu valodā ir atrodams: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1402 (no 26.07.2005).

Lokarno nolīgums par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu (kopsavilkums): https://www.wipo.int/treaties/en/classification/locarno/summary_locarno.html (no 14.04.2005).

Dizainparaugu starptautiskā klasifikācija (Lokarno klasifikācija) angļu val.: https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/.

Lokarno klasifikācijas klašu un apakšklašu tulkojums latviešu valodā: https://www.lrpv.gov.lv/lv/dizainparaugi/lokarno-klasifikacija/klases-un-apaksklases.

Vietne, kurā dizainparauga pieteicējs, īpašnieks, pilnvarnieks var uzdot jautājumus saistībā ar dizainparaugu reģistrāciju: https://www3.wipo.int/contact/en/.