Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome (turpmāk – Apelācijas padome) ir Ministru kabineta iecelta koleģiāla lēmējinstitūcija, kas izskata izgudrojumu patentu (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju (turpmāk – rūpnieciskā īpašuma objekti) ārpustiesas strīdus, kuri izriet no rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām.

Apelācijas padomes darbības mērķis ir izskatīt ārpustiesas strīdus, kuri izriet no reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām, kā arī nodrošināt rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos paredzēto agrāko tiesību īstenošanu pēcreģistrācijas procedūrās.

Apelācijas padome izskata šādus rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos paredzētos strīdus:

 1. par Patentu valdes lēmumu, kurš pieņemts reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā un par kuru iesniegts apelācijas iesniegums (apelāciju lietas);
 2. par rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrāciju, pret kuru iesniegts trešās personas iebilduma iesniegums (iebildumu lietas).

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Apelācijas padome veic šādus uzdevumus:

 • pieņem lēmumu par lietas ierosināšanu attiecībā uz apelācijas un iebilduma iesniegumu;
 • sagatavo apelāciju un iebildumu lietas izskatīšanai;
 • iepazīstina iebilduma lietas puses ar lietas materiāliem;
 • cenšas samierināt iebilduma lietas puses;
 • nosaka lietas izskatīšanu rakstveida vai mutvārdu procesā;
 • izskata lietu rakstveida procesā vai Apelācijas padomes sēdē un koleģiāli pieņem lēmumu;
 • sastāda motivētu lēmumu un tā norakstu nosūta lietas dalībniekiem;
 • katru gadu sagatavo pārskatu par savu darbību iepriekšējā gadā un publicē to Patentu valdes tīmekļvietnē;
 • sistemātiski analizē un apkopo materiālus, kas saistīti ar apelāciju un iebildumu lietu izskatīšanas praksi;
 • informē Patentu valdes direktoru par normatīvo aktu neievērošanu un trūkumiem rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrās Patentu valdē;
 • izstrādā un sniedz Patentu valdes direktoram priekšlikumus par rūpnieciskā īpašuma normatīvo aktu pilnveidošanu;
 • izstrādā priekšlikumus apelāciju un iebildumu lietu izskatīšanas pilnveidošanai.