Iebildumu iesniegumi

Preču zīmes

 • Preču zīmju likuma Pārejas noteikumu 2. punkts nosaka, ka preču zīmēm piemēro to preču zīmju reģistrācijas kārtību un tos preču zīmju reģistrācijas priekšnoteikumus, kas bija spēkā dienā, kurā iesniegts preču zīmes reģistrācijas pieteikums vai ar kuru uz Latviju attiecas preču zīmes starptautiskā reģistrācija. Šie nosacījumi attiecas arī uz iebilduma iesniegšanu pret preču zīmes reģistrāciju.
 • Tātad preču zīmēm, kuras pieteiktas reģistrācijai Patentu valdē vai kuru starptautiskā reģistrācija attiecas uz Latviju pirms 2020. gada 6. marta, piemēro likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” noteikumus:
  • pret preču zīmi, kas reģistrēta nacionālajā procedūrā, ieinteresētās personas var iesniegt iebildumu iesniegumus triju mēnešu laikā no preču zīmes publikācijas dienas, samaksājot maksu EUR 180 apmērā (skat. likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 18. pantu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 60. pantu)
  • pret preču zīmi, kas reģistrēta starptautiski, ieinteresētās personas, samaksājot maksu EUR 180 apmērā, var iesniegt iebildumu iesniegumus četru mēnešu laikā no dienas, kad preču zīmju starptautiskās reģistrācijas oficiālajā izdevumā publicēts paziņojums par preču zīmes reģistrāciju attiecībā uz Latviju (teritoriālo attiecinājumu uz Latviju) (skat. likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 39. panta piekto daļu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 60. pantu)
 • Savukārt preču zīmēm, kuras pieteiktas reģistrācijai Patentu valdē vai kuru starptautiskā reģistrācija attiecas uz Latviju, sākot no 2020. gada 6. marta, piemēro Preču zīmju likumā noteikto reģistrācijas kārtību un reģistrācijas priekšnoteikumus. Tātad pret šo preču zīmju reģistrāciju ieinteresētās personas var iesniegt iebildumu iesniegumus triju mēnešu laikā no preču zīmes publikācijas dienas, samaksājot maksu EUR 180 apmērā (skat. Preču zīmju likuma 43. pantu un 81. panta trešo daļu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 60. pantu).
 • Iebildumu iesniegumi iesniedzami Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē rakstveidā.

Dizainparaugi

 • Pret dizainparaugu, kas ietverts Dizainparaugu reģistrā, var iesniegt iebildumu iesniegumus triju mēnešu laikā pēc dizainparauga publikācijas, samaksājot maksu EUR 180 apmērā (skat. Dizainparauga likuma 28. pantu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 60. pantu).
 • Pret dizainparaugu, kas reģistrēts starptautiski un attiecas uz Latviju, samaksājot maksu EUR 180 apmērā, var iesniegt iebildumu iesniegumus triju mēnešu laikā no dienas, kad tas publicēts dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas oficiālajā izdevumā (skat. Dizainparauga likuma 52. panta ceturto daļu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 60. pantu).
 • Iebildumu iesniegumi iesniedzami Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē rakstveidā.

Apelāciju iesniegumi

Preču zīmes

 • Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts preču zīmes reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas [Paziņošanas likums, 5.-9. pants], samaksājot maksu EUR 150 apmērā, iesniegt Patentu valdei motivētu rakstveida apelācijas iesniegumu (skat. Preču zīmju likuma 42. pantu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 58. pantu).

Dizainparaugi

 • Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts dizainparauga reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas [Paziņošanas likums, 5.-9. pants], samaksājot maksu EUR 150 apmērā (izņemot gadījumus, kad uz personu attiecas samazināts maksas apmērs), iesniegt Patentu valdei motivētu rakstveida apelācijas iesniegumu (skat. Dizainparauga likuma 26. pantu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 58. pantu).

Izgudrojumi

 • Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts ar patenta piešķiršanu saistītā procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas [Paziņošanas likums, 5.-9. pants], samaksājot maksu EUR 150 apmērā (izņemot gadījumus, kad uz personu attiecas samazināts maksas apmērs), iesniegt Patentu valdei motivētu rakstveida apelācijas iesniegumu (skat. Patentu likuma 39. pantu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 58. pantu).

Personas, uz kurām attiecas samazināta apelācijas iesnieguma maksa, ir noteiktas 2015. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 732 “Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis” 8. un 9. punktā.