Preču zīmes nav pieņemts aizsargāt saimnieciskai darbībai vispār, tās reģistrē izmantošanai saistībā ar noteiktām precēm vai pakalpojumiem. Ir svarīgi, lai preču zīmju īpašnieku intereses nesadurtos vienā biznesa jomā, tas nozīmē, ka vienlaikus var pastāvēt vairākas līdzīgas zīmes, ja vien tās reģistrētas pietiekami atšķirīgām precēm.

Preču saraksts

Lai iegūtu iespējami pilnīgāku preču zīmes aizsardzību, preču un pakalpojumu sarakstā nepieciešams ietvert visu sava uzņēmuma tuvākajā laikā paredzamo darbības jomu. Neko īpaši nevar ietaupīt, reģistrācijai sākumā piesakot tikai ierobežotu preču sarakstu, jo vēlāka šā saraksta papildināšana iespējama tikai ar jauna tās pašas zīmes pieteikuma palīdzību, tas nozīmē - no jauna visas paredzētās nodevas, ekspertīze, publikācija, iebildumu periods un līdz ar to - iespēja sadurties ar cita īpašnieka interesēm utt. Savukārt, dārgi un riskanti ir reģistrācijai pieteikt plašāku preču sarakstu, nekā tuvākajos gados firma spēs izmantot, vai arī - censties šīs preces nosaukt ļoti vispārīgiem, plašiem terminiem. Šādu rīcību ierobežo likuma noteikumi par iespēju panākt zīmes atcelšanu, kad īpašnieks zīmi nelieto precēm, kurām tā reģistrēta. Šie nosacījumi liek domāt par to, cik svarīgi ir rūpīgi sastādīt preču un pakalpojumu sarakstu.

Nicas klasifikācija

Vienota starptautiska klasifikācija preču zīmju reģistrācijas vajadzībām tika iedibināta Nicas diplomātiskajā konferencē 1957. gadā. Kaut arī vēlāk vairākkārt pārskatīta un precizēta, šī klasifikācija saglabājusi savu pamatstruktūru un pazīstama ar nosaukumu Nicas klasifikācija. Latvijas Republika ir Nicas nolīguma dalībvalsts, un arī Preču zīmju likumā ir noteikts, ka šīs klasifikācijas izmantošana preču zīmju jomā ir obligāta. Uzreiz jābrīdina, ka šī klasifikācija nav analoga citām preču klasifikācijām, kas, piemēram, tiek izmantotas preču importa vai muitas operācijās. Šajā Patentu valdes rekomendatīvajā izdevumā ietverts klašu saraksta jeb 'klašu virsrakstu' un paskaidrojumu latviskojums, t.i., ļoti vispārīgi preču un pakalpojumu grupu apzīmējumi, kurus var lietot kā orientieri preču saraksta sastādīšanā. Virsrakstiem pievienotie paskaidrojumi norāda kāda rakstura preces vai pakalpojumi uz šo klasi droši attiecināmi un kādi termini meklējami citās klasēs. Vienkāršākajos gadījumos preču zīmju pieteicējiem ar to pietiks. Tomēr bieži būs tā, ka ar šo īso sarakstu un paskaidrojumiem būs par maz, lai nekļūdīgi noteiktu, uz kuru klasi attiecas konkrēts produkcijas veids. Tad jāizmanto kāds no pilnajiem klasifikācijas izdevumiem, kas satur ap 10 000 preču un 3000 pakalpojumu nosaukumu.

Ar 2017. gada 1. janvāri ir spēkā Nicas klasifikācijas 11. redakcija. Oficiālais Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Nicas klasifikācijas teksts angļu valodā ir pieejams WIPO mājaslapā Internetā http://www.wipo.int/classifications/.

Nicas klasifikācijas 11. redakcija salīdzinājumā ar iepriekšējo, 10. redakciju satur virkni izmaiņu, dažas no tām:

 • 3. klasē turpmāk ietverti tikai tie ķermeņa kopšanas un higiēnas līdzekļi, kas nav paredzēti medicīniskiem vai veterināriem nolūkiem. Antibakteriālās ziepes no 3. klases pārceltas uz 5. klasi.
 • 5. klasē turpmāk ietverti tikai tādi tīrīšanas un personiskās higiēnas līdzekļi, kas ir paredzēti medicīniskiem vai veterināriem nolūkiem, piemēram, ārstnieciskie šampūni, ārstnieciskās ziepes, ārstnieciskie matu un zobu kopšanas līdzekļi, ārstnieciskie dzīvnieku mazgāšanas līdzekļi un šampūni.
 • 9. klasē ietverti viedpulksteņi.
 • uz 11. klasi no 9. klases pārceltas elektriski sildošas zeķes.
 • 14. klasē ietverti atslēgu gredzeni, atslēgu ķēdītes un to piekariņi, bet lūgšanu un meditācijas krelles uz 14. klasi pārceltas no 16. klases.
 • uz 21. klasi no 8. klases pārcelti piederumi virtuves vajadzībām, piemēram, cepešu dakšiņas, dakšas servēšanai, sviesta naži dekoratīvu formu veidošanai, ledus standziņas, riekstu standziņas, cukura standziņas, kausi servēšanai, lāpstiņas zivju cepšanai, miezeri, piestas.
 • guļammaisi no 20. klases pārcelti uz 24. klasi.
 • 26. klasē ietverti piekariņi, kas nav paredzēti rotaslietām, atslēgu gredzeniem vai atslēgu ķēdītēm.
 • dabīgie un mākslīgie desu apvalki pārcelti no 18. klases uz 29. klasi.
 • 37. klasē pievienota medicīnisko instrumentu sterilizēšana, kā arī dziļo naftas vai gāzes urbumu veikšana.
 • 42. klasē pievienotas datoru un interneta drošības konsultācijas, datu elektroniskā uzraudzība un datu šifrēšanas pakalpojumi.
 • 45. klasē ir pievienota jauna pozīcija: pakalpojumi īpašuma un personu fiziskai aizsardzībai.

Klasifikatora lietošana

Ērti ir izmantot klasifikatora sākumdaļā ievietoto Preču un pakalpojumu sarakstu ar paskaidrojumiem, kur par katru klasi dots sīkāks skaidrojums, tieši kāda rakstura preces vai pakalpojumi uz šo klasi droši attiecināmi un, savukārt, kādi termini meklējami citās klasēs. Klasifikatora pirmā daļa satur visu ietverto preču un pakalpojumu alfabētisko sarakstu, bet otrajā daļā šie paši termini atrodami sadalījumā pa klasēm. Tomēr jāņem vērā, ka klasifikators allaž atpaliek no ražošanas attīstības, un var būt jauni preču veidi, kurus tajā nevar atrast. Bez tam, sarakstā dotie termini nav jāuzskata par obligātiem, preces un pakalpojumus var apzīmēt ar vispārpieņemtiem latviešu literārās valodas vārdiem, pat, ja tie pēc jēgas atšķiras no klasifikatorā dotajiem svešvalodu terminiem. Svarīgi ir, lai izvēlētais apzīmējums nebūtu par šauru (tāds pašam zīmes īpašniekam 'sasien rokas' pie katra produkcijas jauninājuma) vai par vispārīgu, jo Patentu valde neakceptē jēdzienus, kurus iespējams attiecināt uz vairākām klasēm vienlaikus.

Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departaments neiesaka preču sarakstos izmantot formulējumus, kas satur saikli 'vai' (piemēram, 'aparāti skaņas vai attēlu ierakstam, pārraidei vai reproducēšanai', 'līmvielas kancelejas vai mājsaimniecības nolūkiem'), jo tad preču zīmes tiesību apjoms ir visai nenoteikts. Ieteicamāk sarakstā iekļaut konkrēto izstrādājuma veidu, bet, ja aptverami vairāki vai visi attiecīgajā grupā minētie preču veidi, tie nosaucami, lietojot komatu vai saikli 'un' ('aparāti skaņas ierakstam', 'līmvielas kancelejas un mājsaimniecības nolūkiem').

Klasifikācijas principi

PRECES

Ja preci neizdodas klasificēt saskaņā ar klašu virsrakstiem, paskaidrojumiem pie tām un alfabētisko rādītāju, piemēro šādus kritērijus:

a) gatavie izstrādājumi galvenokārt tiek klasificēti pēc to funkcionālā uzdevuma; ja šis kritērijs nepalīdz, alfabētiskajā rādītājā jāmeklē citi gatavie izstrādājumi, ar kuriem meklējamos varētu salīdzināt. Ja tādus neizdodas atrast, talkā jāņem kādi palīgkritēriji, piemēram, materiāls, no kura šis izstrādājums izgatavots, vai darbības princips;

b) gatavie izstrādājumi, kuros vairākas funkcijas ir apvienotas vienā objektā (piemēram, pulksteņi ar radio), tiek klasificēti tajās klasēs, kuras atbilst preces funkcionālajiem uzdevumiem. Ja šie funkcionālie uzdevumi nav minēti nevienā no klašu virsrakstiem, tiek piemēroti citi kritēriji, kas norādīti a) punktā;

c) neapstrādātas vai daļēji apstrādātas izejvielas galvenokārt klasificējamas pēc materiāla;

d) preces, kas paredzētas izmantošanai kā sastāvdaļas citā izstrādājumā, attiecina uz šā galaprodukta klasi, ja tikai šīs preces nevar lietot atsevišķi, citam nolūkam. Visos citos gadījumos tiek piemēroti kritēriji, kas norādīti a) punktā;

e) ja lieto klasifikācijas kritēriju 'pēc materiāla', bet gatavais izstrādājums vai pusfabrikāts izgatavots no dažādiem materiāliem, jāizvēlas dominējošais materiāls;

f) tilpnes, konteinerus, futrāļus, pārvalkus, kuri tieši paredzēti noteiktu izstrādājumu iesaiņošanai, uzglabāšanai (pielāgoti to saturam), parasti attiecina uz klasi, kurā ir šis saturs.

PAKALPOJUMI

Ja pakalpojumu neizdodas klasificēt saskaņā ar klašu virsrakstiem, paskaidrojumiem pie tām un alfabētisko rādītāju, piemēro šādus kritērijus:

a) pakalpojumus pēc darbības nozares, kas raksturota pakalpojumu klašu virsrakstos un paskaidrojumos pie tām, vai pēc palīgkritērija - analoģijas ar kādiem salīdzināmiem pakalpojumiem;

b) nomas (īres) pakalpojumus pamatā klasificē tai pašā klasē, kurā ir pakalpojumi, ko nodrošina ar šo nomāto objektu palīdzību (piem., datoru iznomāšana, 42. kl., telefonu iznomāšana (38. kl.); līzinga pakalpojumi ir līdzīgi nomas pakalpojumiem un tiek klasificēti tāpat. Īres vai īres/nomas ar izpirkuma tiesībām finansēšana tiek klasificēta 36. klasē kā finanšu pakalpojums.

c) konsultāciju, padomu un informācijas sniegšanas pakalpojumus parasti klasificē pēc jomas, kurā attiecīgās konsultācijas, padomi vai informācija tiek sniegta. Tā, piem., konsultāciju sniegšana uzņēmējdarbības vadībā (35. kl.), konsultāciju sniegšana personālvadībā (35. kl.), konsultāciju sniegšana finanšu jomā (36. kl.), konsultāciju sniegšana apdrošināšanas jomā (36. kl.), konsultāciju sniegšana par būvniecību (37. kl.), konsultāciju sniegšana vīna darīšanā (40. kl.), konsultāciju sniegšana par datortehnikas projektēšanu un izstrādi (42. kl.), konsultāciju sniegšana farmācijas jomā (44. kl.), konsultāciju sniegšana vīnkopības jomā (44. kl.), konsultāciju sniegšana astroloģijā (45. kl.), konsultāciju sniegšana personiskās garderobes komplektēšanas jautājumos (45. kl.). Konsultāciju, padomu un informācijas sniegšana ar elektronisko saziņas līdzekļu (piem., telefona, datora) starpniecību neietekmē šo pakalpojumu klasifikāciju.

d) pakalpojumi, kas sniegti uz franšīzes pamata, tiek klasificēti tajā pašā klasē, kurā konkrētie pakalpojumi, piemēram, konsultācijas uzņēmējdarbības (biznesa) vadībā uz franšīzes līguma pamata (36. kl.), juridiskie pakalpojumi uz franšīzes līguma pamata (45. kl.).

Klases robežas nav tiesību robežas

Noteikti jāuzsver, ka Nicas klasifikācija ir tikai reģistrācijas procedūras un meklējumu instruments. Kā skaidri noteikts starptautiskajā Preču zīmju līgumā (Trademark Law Treaty; 1994), preces un pakalpojumus nevar atzīt par savstarpēji līdzīgiem tikai tā iemesla dēļ vien, ka tie minēti vienā un tai pašā Nicas klasifikācijas klasē. Preču un pakalpojumu saraksts pieteikumā jāsagrupē pēc klasēm un jānorāda attiecīgo klašu numuri, taču minētās klases nenosaka aizsardzības lauku. Nosakot, kādas preces atzīstamas par savstarpēji līdzīgām (bet saskaņā ar likumu tieši tas raksturo izņēmuma tiesību apjomu), izmantojami ne tikai šeit raksturotie klasifikācijas kritēriji - līdzīgs funkcionālais uzdevums, līdzīgs materiāls vai darbības princips, tā pati saimnieciskās darbības nozare, bet arī citi, piemēram, - vai piedāvātās preces nesaduras vienā un tai pašā realizācijas sfērā, vai tās nepārdod kopīgā veikala stendā.

Palīgpreces un palīgpakalpojumi

Bez uzņēmuma komercdarbības galvenajiem objektiem pieteicēji bieži cenšas preču sarakstā iekļaut reklāmas materiālus, suvenīrus, firmu veidlapas u.tml., un jebkuru preču zīmi noteikti reģistrēt uz iespieddarbiem (16. kl.), kā arī uz reklāmas pakalpojumiem (35. kl.). Šāds priekšstats acīmredzot izskaidrojams ar to, ka preču zīmi tiešām izvieto ne tikai uz precēm pašām vai to iesaiņojuma, bet arī uz šādiem materiāliem. Tomēr pareizi būtu reklāmas materiālus, iesaiņojumu, suvenīrus un preču pavaddokumentāciju uzskatīt par palīgprecēm, attiecībā uz kurām īpaša aizsardzība nav jāiegūst; aizsardzība uz tām izplatās automātiski, jo tās vienmēr lieto saistībā ar firmas pamatprodukciju. Reklāmas pakalpojumi savukārt uzskatāmi par pakalpojumiem un iekļaujami sarakstā tikai reklāmas firmām, kas šos pakalpojumus sniedz citām personām. Tātad, reklāmas prospekti vai firmu darbības pārskati (16. kl.) nav vis rakstāmi jebkura ražotāja, pakalpojumu sniedzēja vai veikalnieka preču zīmes preču sarakstā, bet tikai tām izdevniecībām, tipogrāfijām, reklāmas firmām, kas šādus materiālus sagatavo, izdod vai iespiež pēc citu firmu pasūtījumiem.

Līdzīgas kļūdas pieteikumos mēdz būt saistībā ar pakalpojumiem 'darījumu vadīšana', 'uzņēmumu pārvaldīšana', 'biroja darbi', 'finanšu lietas', 'transports', 'materiālu apstrāde' u.tml. Tie nav jāietver pakalpojumu sarakstā, ja pieder uzņēmuma paša iekšējām darbībām, un par pakalpojumiem tie jāuzskata tikai tad, ja tiek sniegti trešajām personām.

Klašu virsrakstu izmantošana preču sarakstā

Nicas klasifikācijas klašu virsrakstus var lietot preču saraksta sastādīšanai. Izņēmums ir 5 termini, kas ir pārāk plaši un nekonkrēti, tādēļ tie ir jākonkretizē. Šie termini ir (izcelti treknrakstā):

7. klase: mašīnas un darbmašīnas;

37. klase: remonts;

37. klase: iekārtu uzstādīšanas darbi;

40. klase: materiālu apstrāde;

45. klase: privātie un sabiedriskie pakalpojumi personu individuālo vajadzību apmierināšanai.

Piemēri no aktuālā Nicas klasifikācijas preču un pakalpojumu saraksta latviešu valodā

Neskaidrs un neprecīzs termins

Priekšlikumi / iespējamie risinājumi

mašīnas (7. kl.)

lauksaimniecības mašīnas

grāmatu iesiešanas mašīnas

kuļmašīnas

marķēšanas mašīnas

frēzmašīnas

remonts (37. kl.)

apavu remonts

apģērbu remonts

lietussargu remonts

pulksteņu remonts

elektroapgādes līniju remonts

iekārtu uzstādīšanas darbi (37. kl.)

liftu uzstādīšana un remonts

iekārtu uzstādīšana būvlaukumos

elektrisko ierīču uzstādīšana un remonts

biroja aparātu un ierīču uzstādīšana, apkope un remonts

apkures iekārtu uzstādīšana un remonts

materiālu apstrāde (40. kl.)

tekstilizstrādājumu apstrāde

audumu apstrāde pret burzīšanos

atkritumu apstrāde (pārveide)

privātie un sabiedriskie pakalpojumi personu individuālo vajadzību apmierināšanai (45. kl.)

detektīvu aģentūru pakalpojumi

zīlēšanas pakalpojumi

konsultāciju sniegšana personiskās garderobes komplektēšanas jautājumos

bēru ceremoniju vadīšana

adopcijas aģentūru pakalpojumi

laulību ceremoniju plānošana un organizēšana

suņu staidzināšanas pakalpojumi

reliģisko ceremoniju vadīšana

Vienlaikus ir jāievēro, ka Nicas klasifikācijas klašu virsraksti jēdzieniski neaptver visas preces vai pakalpojumus, kas pieder pie attiecīgās klases. Tā, piem., 25. klases virsraksts ir „apavi, apģērbi, galvassegas”, taču šajā klasē ietilpst arī jostas apģērbiem, bikšturi, pazoles apaviem, iekšējās zolītes apaviem un citas preces, ko jēdzieniski neaptver šīs klases virsraksta formulējumi. Ja pieteicējs plāno izmantot preču zīmi attiecībā uz šādām precēm, nav pietiekami norādīt preču sarakstā tikai klases virsrakstu, jo zīmes reģistrācija attiecībā uz Nicas klasifikācijas klašu virsrakstiem nenozīmē, ka reģistrācija aptver visas šīs klases preces vai pakalpojumus.

Ieteikumi preču un pakalpojumu saraksta sastādīšanai, ja reģistrācijai tiek pieteikta tirdzniecības uzņēmuma zīme

1. Lai nodrošinātu tirdzniecības uzņēmuma zīmes optimālu aizsardzību, Patentu valde rekomendē attiecīgo zīmi pieteikt:

 • pakalpojumiem, kurus attiecīgais uzņēmums piedāvā vai tuvākā nākotnē plāno piedāvāt, kā arī
 • tām preču grupām, kuras uzņēmums piedāvā vai plāno piedāvāt tirdzniecībā. Tā, piemēram, pārtikas veikala zīme būtu piesakāma attiecīgajiem pārtikas produktiem un dzērieniem Preču un pakalpojumu starptautiskās klasifikācijas (Nicas klasifikācijas) 29., 30., 31., 32. un 33. klasē.

Zīmes reģistrācija arī attiecībā uz precēm jo īpaši svarīga ir tiem tirdzniecības uzņēmumiem, kas ar savu zīmi marķē noteiktas preces, kuras var iegādāties šā uzņēmuma veikalā.

2. Saskaņā ar Nicas klasifikāciju 35. klasei ir piekritīgi pakalpojumi, kas attiecas uz preču atlasi un izvietošanu citu personu labā, lai dotu patērētājiem iespēju šīs preces ērti aplūkot un iegādāties. Šie pakalpojumi attiecas uz preču mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību.

Pieteikumā jānorāda attiecīgo tirdzniecības pakalpojumu raksturs, jo tas ļaus izvairīties no nevajadzīgiem konfliktiem ar agrāku preču zīmju īpašniekiem, kuru tirdzniecības pakalpojumu raksturs un specializācija ir atšķirīga. Tā, piemēram, ja agrākā zīme ir reģistrēta attiecībā uz datoru tehnikas un programmatūras mazumtirdzniecības pakalpojumiem, bet vēlākā zīme - attiecībā uz pārtikas produktu mazumtirdzniecības pakalpojumiem, strīdam var nebūt pamata, jo šīs zīmes reģistrētas atšķirīgās, savstarpēji nekonkurējošās jomās. Saskaņā ar preču zīmes tiesību pamatprincipiem pie šādiem apstākļiem zīmes parasti var pastāvēt līdzās, ja vien agrākā zīme nav plaši pazīstama zīme (šādu zīmi var aizsargāt plašākā apjomā).

3. Piemēri pakalpojumu saraksta sastādīšanai 35. klasē:

 • ja zīmi paredzēts izmantot saistībā ar specializētu veikalu

apģērbu mazumtirdzniecības pakalpojumi

pārtikas preču mazumtirdzniecības pakalpojumi

aptiekas mazumtirdzniecības pakalpojumi vai tml.

 • ja zīmi paredzēts izmantot saistībā ar lielveikala (universālveikalasupermārketahipermārketa) darbību

lielveikala mazumtirdzniecības pakalpojumi pārtikas un mājsaimniecības preču jomā

dažādu preču atlase un izvietošana citu personu labā, lai dotu patērētājiem iespēju šīs preces ērti aplūkot un iegādāties supermārketā vai tml.;

 • ja zīmi paredzēts izmantot sūtījumtirdzniecības (preču tirdzniecības pēc kataloga) jomā

sūtījumtirdzniecības pakalpojumi

preču tirdzniecība pēc kataloga vai tml.

Uzmanību! preču piegāde ar pasta starpniecību attiecas uz 39. klasi;

 • ja zīmi paredzēts izmantot preču tirdzniecībai ar Interneta, televīzijas vai citu saziņas līdzekļu starpniecību

datoru tehnikas un programmatūras mazumtirdzniecības pakalpojumi ar interneta starpniecību

sporta preču mazumtirdzniecības pakalpojumi ar televīzijas starpniecību vai tml.;

 • ja zīmi paredzēts izmantot vairumtirdzniecības jomā

kokmateriālu vairumtirdzniecības pakalpojumi

farmaceitisko preparātu vairumtirdzniecības pakalpojumi vai tml.

4. Vienlaikus jāņem vērā, ka preču mazumtirdzniecības (vairumtirdzniecības) pakalpojumi sevī jēdzieniski neietver šādas darbības:

 • preču piegāde, arī ar pasta starpniecību (39. klase);
 • preču iepakošana, arī dāvanu iesaiņošana (39. klase);
 • komercinformācijas sniegšana (35. klase).

5. Patentu valdes praksē nereti ir gadījumi, kad tirdzniecības uzņēmumu zīmes cita starpā tiek pieteiktas arī attiecībā uz 35. klases pakalpojumiem - "reklāma", "darījumu vadīšana", "palīdzības sniegšana komercdarījumu vadīšanā", "tirgus izpēte", "preču noieta veicināšana", "importa un eksporta aģentūru pakalpojumi". Patentu valde vērš pieteicēju uzmanību uz to, ka šādi pakalpojumi ir iekļaujami pieteikumā tad, ja attiecīgais uzņēmums veic vai plāno veikt šādas darbības citu personu interesēs. Minētos pakalpojumus parasti piedāvā reklāmas aģentūras, kā arī specializēti uzņēmumi, kas citu personu interesēs veic tirgus izpēti, kārto komercdarījumus, veic darījumu izpēti, kārto importa un eksporta darījumus utt. Tātad, ja reklāmas pasākumi, tirgus izpēte, darījumu vadīšana, importa un eksporta darījumu kārtošana attiecas vienīgi uz tirdzniecības uzņēmuma iekšējo darbību, tad attiecīgo zīmi reģistrēt šajās jomās nav nepieciešams.

Konsultācijas par neskaidriem jautājumiem preču un pakalpojumu klasifikācijā var saņemt pie Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta ekspertiem (tālr. +371 67099600, +371 67099615).