Preču zīmes reģistrē izmantošanai saistībā ar noteiktām precēm vai pakalpojumiem. Ir svarīgi, lai preču zīmju īpašnieku intereses nesadurtos vienā saimnieciskās darbības jomā, tas nozīmē, ka vienlaikus var pastāvēt vairākas līdzīgas zīmes, ja tās reģistrētas attiecībā uz pietiekami atšķirīgām precēm vai pakalpojumiem.

Preču un pakalpojumu saraksts

Lai iegūtu iespējami pilnīgāku preču zīmes aizsardzību, preču un pakalpojumu sarakstā nepieciešams ietvert sava uzņēmuma esošo un tuvāko gadu laikā paredzamo darbības jomu. Jāņem vērā, ka pēc pieteikuma iesniegšanas preču un pakalpojumu sarakstu nav iespējams papildināt. Preču zīmes aizsardzības apjomu iespējams paplašināt, iesniedzot jaunu tās pašas zīmes reģistrācijas pieteikumu. Savukārt, dārgi un riskanti ir reģistrācijai pieteikt plašāku preču un pakalpojumu sarakstu, nekā tuvākajos gados uzņēmums spēs izmantot, vai arī - censties šīs preces nosaukt ļoti vispārīgiem, plašiem terminiem. Šādu rīcību ierobežo likuma noteikumi par iespēju panākt zīmes atcelšanu, kad īpašnieks zīmi nelieto precēm, kurām tā reģistrēta. Šie nosacījumi liek domāt par to, cik svarīgi ir rūpīgi sastādīt preču un pakalpojumu sarakstu.

Nicas klasifikācija

Latvijas Republika ir Nicas nolīguma dalībvalsts, un Preču zīmju likumā ir noteikts, preču zīmju reģistrācijas vajadzībām obligāti izmantojama Nicas klasifikācija. Jāuzsver, ka šī klasifikācija nav analoga citām preču klasifikācijām, piemēram, Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE). 

Aktuālā Nicas klasifikācija latviešu valodā:

Klasifikācijas principi

Jāņem vērā, ka klasifikācija allaž atpaliek no ražošanas attīstības, un var būt jauni preču veidi, kurus tajā nevar atrast. Bez tam, sarakstā dotie termini nav jāuzskata par obligātiem, preces un pakalpojumus var apzīmēt ar vispārpieņemtiem latviešu lietišķās valodas vārdiem, pat, ja tie pēc jēgas atšķiras no klasifikācijā dotajiem svešvalodu terminiem. Svarīgi, lai izvēlētais apzīmējums nebūtu par šauru (tāds pašam zīmes īpašniekam 'sasien rokas' pie katra produkcijas jauninājuma) vai par vispārīgu, jo Patentu valde neakceptē terminus, kurus iespējams attiecināt uz vairākām klasēm vienlaikus.

Nav ieteicams preču sarakstos izmantot formulējumus, kas satur saikli ‘vai’, jo tad preču zīmes tiesību apjoms ir visai nenoteikts, piemēram:

 • aparāti skaņas vai attēlu ierakstam, pārraidei vai reproducēšanai,
 • līmvielas kancelejas vai mājsaimniecības nolūkiem.

Ieteicamāk sarakstā iekļaut konkrēto izstrādājuma veidu, bet, ja aptverami vairāki vai visi attiecīgajā grupā minētie preču veidi, tie nosaucami, lietojot komatu vai saikli 'un', piemēram:

 • aparāti skaņas ierakstam,
 • līmvielas kancelejas un mājsaimniecības nolūkiem.

Noteikti jāuzsver, ka Nicas klasifikācija ir tikai reģistrācijas procedūras un meklējumu instruments. Kā noteikts starptautiskajā Preču zīmju līgumā (Trademark Law Treaty; 1994), preces un pakalpojumus nevar atzīt par savstarpēji līdzīgiem vien tāpēc, ka tie klasificējami vienā un tai pašā Nicas klasifikācijas klasē.

Preču un pakalpojumu saraksts pieteikumā jāsagrupē pēc klasēm un jānorāda attiecīgo klašu numuri, taču minētās klases nenosaka aizsardzības apjomu. Nosakot, kādas preces atzīstamas par savstarpēji līdzīgām (bet saskaņā ar likumu tieši tas raksturo izņēmuma tiesību apjomu), izmantojami ne tikai šeit raksturotie klasifikācijas principi, bet arī citi, piemēram, vai piedāvātās preces nesaduras vienā un tai pašā tirgus daļā, vai tās nepārdod kopīgā veikala stendā.

Ja preci neizdodas klasificēt saskaņā ar klašu virsrakstiem, paskaidrojumiem pie tiem vai pilno preču un pakalpojumu sarakstu, piemēro šādus kritērijus:

a) gatavie izstrādājumi galvenokārt tiek klasificēti pēc to funkcionālā uzdevuma; ja šis kritērijs nepalīdz, pilnajā preču un pakalpojumu sarakstā jāmeklē citi gatavie izstrādājumi, ar kuriem meklējamos izstrādājumus varētu salīdzināt. Ja tādus neizdodas atrast, tad piemērojami palīgkritēriji, piemēram, materiāls, no kura šis izstrādājums izgatavots, vai izstrādājuma darbības princips;

b) gatavie izstrādājumi, kuros vairākas funkcijas ir apvienotas (piemēram, pulksteņi ar radio), tiek klasificēti tajās klasēs, kuras atbilst preces funkcionālajiem uzdevumiem. Ja šie funkcionālie uzdevumi nav minēti kādā no klašu virsrakstiem, tiek piemēroti kritēriji, kas norādīti a) punktā;

c) neapstrādātas vai daļēji apstrādātas izejvielas galvenokārt klasificējamas pēc materiāla;

d) preces, kas paredzētas izmantošanai kā sastāvdaļas citā izstrādājumā, attiecina uz šā galaprodukta klasi, ja vien šīs preces nevar lietot atsevišķi, citam nolūkam. Citos gadījumos tiek piemēroti kritēriji, kas norādīti a) punktā;

e) ja lieto klasifikācijas kritēriju 'pēc materiāla', bet gatavais izstrādājums vai pusfabrikāts izgatavots no dažādiem materiāliem, jāizvēlas dominējošais materiāls;

f) tilpnes, konteinerus, futrāļus, pārvalkus, kuri tieši paredzēti noteiktu izstrādājumu iesaiņošanai, uzglabāšanai (pielāgoti to saturam), parasti attiecina uz klasi, kurā ir šis saturs.

Ja pakalpojumu neizdodas klasificēt saskaņā ar klašu virsrakstiem, paskaidrojumiem pie tiem vai pilno preču un pakalpojumu sarakstu, piemēro šādus kritērijus:

a) pakalpojumus klasificē pēc darbības nozares, kas raksturota pakalpojumu klašu virsrakstos un paskaidrojumos pie tiem, vai pēc analoģijas ar līdzīgiem pakalpojumiem;

b) nomas (īres) pakalpojumus pamatā klasificē tai pašā klasē, kurā ir pakalpojumi, ko nodrošina ar šo nomāto objektu palīdzību, piemēram, datoru iznomāšana (42. kl.), telefonu iznomāšana (38. kl.); līzinga pakalpojumi ir līdzīgi nomas pakalpojumiem un tiek klasificēti tāpat. Īres vai īres/nomas ar izpirkuma tiesībām finansēšana tiek klasificēta 36. klasē kā finanšu pakalpojums;

c) konsultāciju, padomu un informācijas sniegšanas pakalpojumus parasti klasificē pēc jomas, kurā attiecīgās konsultācijas, padomi vai informācija tiek sniegta, neatkarīgi no tā, kādā veidā konsultācijas tiek sniegtas, piemēram:
 

 • konsultāciju sniegšana uzņēmējdarbības vadībā (35. kl.),
 • konsultāciju sniegšana finanšu jomā ar interneta starpniecību (36. kl.),
 • konsultāciju sniegšana par būvniecību (37. kl.),
 • konsultāciju sniegšana vīna darīšanā (40. kl.),
 • konsultāciju sniegšana par datortehnikas projektēšanu un izstrādi (42. kl.),
 • konsultāciju sniegšana farmācijas jomā (44. kl.), konsultāciju sniegšana personiskās garderobes komplektēšanas jautājumos (45. kl.).

d) pakalpojumi, kas sniegti uz franšīzes pamata, tiek klasificēti tajā pašā klasē, kurā konkrētie pakalpojumi, piemēram: 

 • konsultāciju sniegšana uzņēmējdarbības vadībā uz franšīzes līguma pamata (36. kl.),
 • juridiskie pakalpojumi uz franšīzes līguma pamata (45. kl.).

Bez uzņēmuma saimnieciskās darbības galvenajiem objektiem (ražotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem citiem) pieteicēji bieži preču sarakstā iekļauj reklāmas materiālus, suvenīrus, veidlapas u.tml., un jebkuru preču zīmi noteikti reģistrē uz iespieddarbiem (16. kl.), kā arī uz reklāmas pakalpojumiem (35. kl.). Šāds priekšstats acīmredzot izskaidrojams ar to, ka preču zīmi izvieto ne tikai uz precēm vai to iesaiņojuma, bet arī uz šādiem materiāliem. Tomēr pareizi būtu reklāmas materiālus, iesaiņojumu, suvenīrus un preču pavaddokumentāciju uzskatīt par palīgprecēm, attiecībā uz kurām īpaša aizsardzība nav jāiegūst; aizsardzība uz tām attiecas automātiski, jo tās vienmēr lieto saistībā ar uzņēmuma pamatprodukciju. Reklāmas pakalpojumi savukārt uzskatāmi par pakalpojumiem, un tos sarakstā ietver vien uzņēmumi, kas pamatā sniedz reklāmas pakalpojumus citiem. Tātad, reklāmas prospekti vai uzņēmumu darbības pārskati (16. kl.) nav vis ietverami jebkura ražotāja, pakalpojumu sniedzēja vai veikalnieka preču zīmes preču vai pakalpojumu sarakstā, bet tikai tām izdevniecībām, tipogrāfijām, reklāmas uzņēmumiem, kas šādus materiālus sagatavo, izdod vai iespiež pēc citu pasūtījumiem.

Līdzīgas kļūdas pieteikumos mēdz būt saistībā ar pakalpojumiem 'darījumu vadīšana', 'uzņēmumu pārvaldība', 'biroja darbi', 'finanšu lietas', 'transporta pakalpojumi', 'materiālu apstrāde' u.tml. Tie nav jāietver pakalpojumu sarakstā, ja nepieciešami uzņēmuma darbības nodrošināšanai, un par pakalpojumiem, kas ietverami pakalpojumu sarakstā, tie jāuzskata tikai tad, ja tie tiek sniegti trešajām personām.

Nicas klasifikācijas klašu virsrakstus var lietot preču saraksta sastādīšanai. Izņēmums ir 4 termini, kas ir pārāk plaši un nekonkrēti, tādēļ tie ir jākonkretizē. Šie termini ir (izcelti treknrakstā):

7. klase: mašīnas un darbmašīnas;

37. klase: remonts;

37. klase: iekārtu uzstādīšanas darbi;

40. klase: materiālu apstrāde;

Piemēri no aktuālā Nicas klasifikācijas preču un pakalpojumu saraksta latviešu valodā

Neskaidrs un neprecīzs termins

               Priekšlikumi / iespējamie risinājumi

mašīnas (7. kl.)

               lauksaimniecības mašīnas

               grāmatu iesiešanas mašīnas

               kuļmašīnas

               marķēšanas mašīnas

               frēzmašīnas

remonts (37. kl.)

               apavu remonts

               apģērbu remonts

               lietussargu remonts

               pulksteņu remonts

               elektroapgādes līniju remonts

iekārtu uzstādīšanas darbi (37. kl.)

               sastatņu uzstādīšana

               iekārtu uzstādīšana būvlaukumos

               durvju un logu uzstādīšana

               virtuves ierīču uzstādīšana

               tirdzniecības stendu un kiosku uzstādīšana

 

materiālu apstrāde (40. kl.)

                tekstilizstrādājumu apstrāde

                audumu apstrāde pret burzīšanos

                atkritumu apstrāde (pārveide)

Jāievēro, ka Nicas klasifikācijas klašu virsraksti jēdzieniski neaptver visas preces vai pakalpojumus, kas pieder pie attiecīgās klases. Tā, piemēram, 25. klases virsraksts ir „apavi, apģērbi, galvassegas”, taču šajā klasē ietilpst arī jostas apģērbiem, bikšturi, pazoles apaviem, iekšējās zolītes apaviem un citas preces, ko jēdzieniski neaptver šīs klases virsraksta formulējumi. Ja pieteicējs plāno izmantot preču zīmi attiecībā uz šādām precēm, nav pietiekami norādīt preču sarakstā tikai klases virsrakstu, jo zīmes reģistrācija attiecībā uz Nicas klasifikācijas klašu virsrakstiem nenozīmē, ka reģistrācija aptver visas šīs klases preces vai pakalpojumus.

1. Saskaņā ar Nicas klasifikāciju 35. klasei ir piekritīgi pakalpojumi, kas attiecas uz preču (jāprecizē, kādu preču grupu) atlasi un izvietošanu citu personu labā, lai dotu patērētājiem iespēju šīs preces ērti aplūkot un iegādāties. Šie pakalpojumi attiecas uz preču mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību.

Pieteikumā jānorāda attiecīgo tirdzniecības pakalpojumu raksturs, jo tas ļaus izvairīties no nevajadzīgiem konfliktiem ar agrāku preču zīmju īpašniekiem, kuru tirdzniecības pakalpojumu raksturs un specializācija ir atšķirīga. Piemēram, ja agrākā zīme ir reģistrēta attiecībā uz datortehnikas un programmatūras mazumtirdzniecības pakalpojumiem, bet vēlākā zīme - attiecībā uz pārtikas produktu mazumtirdzniecības pakalpojumiem, strīdam var nebūt pamata, jo šīs zīmes reģistrētas atšķirīgās, savstarpēji nekonkurējošās jomās. Saskaņā ar preču zīmes tiesību pamatprincipiem šādos gadījumos zīmes parasti var pastāvēt līdzās, ja vien agrākā zīme nav plaši pazīstama zīme (šādu zīmi var aizsargāt plašākā apjomā).

2. Piemēri pakalpojumu saraksta sastādīšanai 35. klasē:

 • ja zīmi paredzēts izmantot saistībā ar specializētu veikalu:

apģērbu mazumtirdzniecības pakalpojumi

pārtikas preču mazumtirdzniecības pakalpojumi

 farmaceitisko preču mazumtirdzniecības pakalpojumi 

medicīnisko preču mazumtirdzniecības pakalpojumi vai tml.;

 • ja zīmi paredzēts izmantot saistībā ar lielveikala (universālveikalasupermārketahipermārketa) darbību:

lielveikala mazumtirdzniecības pakalpojumi pārtikas preču jomā

pārtikas preču atlase un izvietošana citu personu labā, lai dotu patērētājiem iespēju šīs preces ērti aplūkot un iegādāties supermārketā

sporta preču atlase un izvietošana citu personu labā, lai dotu patērētājiem iespēju šīs preces ērti aplūkot un iegādāties supermārketā vai tml.;

 • ja zīmi paredzēts izmantot sūtījumtirdzniecības (preču tirdzniecības pēc kataloga) jomā:

pārtikas preču sūtījumtirdzniecības pakalpojumi

pārtikas preču tirdzniecība pēc kataloga vai tml.

Uzmanību! preču piegāde ar pasta starpniecību attiecas uz 39. klasi;

 • ja zīmi paredzēts izmantot preču tirdzniecībai ar interneta, televīzijas vai citu saziņas līdzekļu starpniecību:

datortehnikas un programmatūras mazumtirdzniecības pakalpojumi ar interneta starpniecību

sporta preču mazumtirdzniecības pakalpojumi ar televīzijas starpniecību vai tml.;

 • ja zīmi paredzēts izmantot vairumtirdzniecības jomā:

kokmateriālu vairumtirdzniecības pakalpojumi

farmaceitisko preparātu vairumtirdzniecības pakalpojumi vai tml.

3. Vienlaikus jāņem vērā, ka preču mazumtirdzniecības (vairumtirdzniecības) pakalpojumi sevī jēdzieniski neietver šādas darbības:

 • preču piegāde, arī ar pasta starpniecību (39. klase);
 • preču iepakošana, arī dāvanu iesaiņošana (39. klase);
 • komercinformācijas sniegšana (35. klase).

Konsultācijas par neskaidriem jautājumiem attiecībā uz preču un pakalpojumu klasifikāciju var saņemt pie Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta ekspertiem (tālr. +371 67099616+371 67099615).