Likumi

No 2016. gada 1. janvāra spēkā ir Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums, saskaņā ar kura noteikumiem Ministru kabinets ar 2016. gada 6. jūlija rīkojumu Nr. 379 ir izveidojis Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomi. Jaunā lēmējinstitūcija turpina skatīt strīdus, kas izriet no reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām saistībā ar rūpnieciskā īpašuma objektiem.

Apelāciju un iebildumu iesniegumu izskatīšana notiek saskaņā ar  Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma noteikumiem. Apelācijas un iebilduma iesniegumus, kuri iesniegti līdz 2016. gada 18. jūlijam – dienai, kad saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu darbu uzsāka Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome, – izskata, piemērojot Patentu likuma, likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”, Dizainparaugu likuma un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likuma normas, kuras bija spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim (skat. Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma Pārejas noteikumu 3. punktu).

Apelācijas vai iebilduma lietas dalībnieks vēršas tiesā par Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumu, kas pieņemts pēc 2016. gada 1. janvāra, atbilstoši Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā un Civilprocesa likumā noteiktajai kārtībai (skat. Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma Pārejas noteikumu 5. punktu).

 Ministru kabineta noteikumi


Ministru kabineta noteikumi Nr. 413
Rīgā 2016. gada 28. jūnijā (prot. Nr. 32 12. §)

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 16. panta pirmo daļu

1. Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome (turpmāk – Apelācijas padome) ir Ministru kabineta iecelta koleģiāla lēmējinstitūcija, kas izskata izgudrojumu patentu (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju (turpmāk – rūpnieciskā īpašuma objekti) ārpustiesas strīdus, kuri izriet no rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām.

2. Apelācijas padomes darbības mērķis ir izskatīt ārpustiesas strīdus, kuri izriet no reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām, kā arī nodrošināt rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos paredzēto agrāko tiesību īstenošanu pēcreģistrācijas procedūrās.

3. Apelācijas padomei ir šādas funkcijas:

3.1. izskatīt rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos paredzētos apelācijas iesniegumus par Patentu valdes lēmumiem (apelācijas lietas);

3.2. izskatīt rūpnieciskā īpašuma normatīvajos aktos paredzētos trešo personu iebilduma iesniegumus pret rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrāciju (iebilduma lietas).

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Apelācijas padome veic šādus uzdevumus:

4.1. pieņem lēmumu par lietas ierosināšanu attiecībā uz apelācijas un iebilduma iesniegumu;

4.2. sagatavo apelāciju un iebildumu lietas izskatīšanai;

4.3. iepazīstina iebilduma lietas puses ar lietas materiāliem;

4.4. cenšas samierināt iebilduma lietas puses;

4.5. nosaka lietas izskatīšanu rakstveida vai mutvārdu procesā;

4.6. izskata lietu rakstveida procesā vai Apelācijas padomes sēdē un koleģiāli pieņem lēmumu;

4.7. sastāda motivētu lēmumu un tā norakstu nosūta lietas dalībniekiem;

4.8. katru gadu sagatavo pārskatu par savu darbību iepriekšējā gadā un publicē to Patentu valdes tīmekļvietnē;

4.9. sistemātiski analizē un apkopo materiālus, kas saistīti ar apelāciju un iebildumu lietu izskatīšanas praksi;

4.10. informē Patentu valdes direktoru par normatīvo aktu neievērošanu un trūkumiem rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrās Patentu valdē;

4.11. izstrādā un sniedz Patentu valdes direktoram priekšlikumus par rūpnieciskā īpašuma normatīvo aktu pilnveidošanu;

4.12. izstrādā priekšlikumus apelāciju un iebildumu lietu izskatīšanas pilnveidošanai.

5. Apelācijas padomei ir šādas tiesības:

5.1. apelācijas vai iebilduma lietas izskatīšanas procesā pieprasīt no Patentu valdes struktūrvienībām attiecīgo pieteikuma lietu vai jebkuru lietas dokumentu vai materiālu, kas nepieciešami apelācijas vai iebilduma lietas izskatīšanai, kā arī tā Patentu valdes eksperta paskaidrojumu par apstrīdēto lēmumu, kas izskatījis pieteikumu;

5.2. pieņemt rekomendējošus lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pieteikumu izskatīšanas kārtību un normatīvo aktu piemērošanu Patentu valdē.

6. Apelācijas padomes priekšsēdētājs vai persona, kas saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu pilda Apelācijas padomes priekšsēdētāja pienākumus:

6.1. organizē un vada Apelācijas padomes darbu, nodrošinot tās funkciju izpildi, un veic noteikto procesuālo termiņu ievērošanas kontroli;

6.2. apstiprina Apelācijas padomes lietas izskatīšanas sastāvu un lietas izskatīšanas sastāva priekšsēdētāju katras apelācijas vai iebilduma lietas izskatīšanai, kā arī apstiprina jaunu lietas izskatīšanas sastāvu, ja tas mainās pēc lietas izskatīšanas uzsākšanas;

6.3. reizi mēnesī apstiprina Apelācijas padomes sēžu grafiku;

6.4. konsultē Apelācijas padomes locekļus apelāciju un iebildumu lietu izskatīšanas procedūras jautājumos;

6.5. sasauc Apelācijas padomes sanāksmes apelācijas un iebilduma lietu izskatīšanas prakses analīzei;

6.6. sēdes priekšsēdētāja vai locekļa statusā piedalās apelāciju un iebildumu lietu izskatīšanā;

6.7. Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā noteiktajos gadījumos vienpersoniski pieņem lēmumus Apelācijas padomes vārdā;

6.8. atbilstoši kompetencei pārstāv Apelācijas padomi attiecībās ar fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām jautājumos, kas saistīti ar apelācijas un iebilduma lietu izskatīšanu;

6.9. nodrošina Apelācijas padomes locekļu kvalifikācijas atbilstību izskatāmo lietu būtībai, tostarp rūpējas par Apelācijas padomes locekļu kvalifikācijas paaugstināšanu, mācībām un nepieciešamo papildu specializāciju, kā arī ziņo Patentu valdes direktoram, ja nepieciešams organizēt jaunu Apelācijas padomes locekļu atestācijas eksāmenu;

6.10. vada Apelācijas padomes darbības pārskatu sagatavošanu.

7. Apelācijas padomes lietas izskatīšanas sastāva priekšsēdētājs:

7.1. nosaka lietas izskatīšanas grafiku un atbild par tā ievērošanu;

7.2. pieņem lēmumus procesuālos jautājumos;

7.3. sagatavo apelācijas vai iebilduma lietu izskatīšanai;

7.4. vada lietas izskatīšanu un Apelācijas padomes sēdi;

7.5. ja nepieciešams, nosaka citu apelācijas vai iebilduma lietas referentu;

7.6. sagatavo Apelācijas padomes lēmumu attiecīgajā apelācijas vai iebilduma lietā;

7.7. veic atlikto un apturēto lietu kontroli;

7.8. pēc tiesas uzaicinājuma sniedz atbildes uz tiesas uzdotajiem jautājumiem, ja kāds no lietas dalībniekiem vērsies tiesā saistībā ar Apelācijas padomes lēmumu.

8. Lietas referents, kurš nav Apelācijas padomes lietas izskatīšanas sastāva priekšsēdētājs:

8.1. sagatavo apelācijas vai iebilduma lietu izskatīšanai;

8.2. sagatavo Apelācijas padomes lēmumu attiecīgajā apelācijas vai iebilduma lietā.

9. Apelācijas padomes loceklis:

9.1. piedalās apelācijas vai iebilduma lietas sagatavošanā;

9.2. piedalās apelācijas vai iebilduma lietas izskatīšanā Apelācijas padomes sēdē;

9.3. Apelācijas padomes priekšsēdētāja uzdevumā pilda sēdes sekretāra pienākumus;

9.4. piedalās Apelācijas padomes lēmuma sagatavošanā.

10. Apelācijas padomes priekšsēdētājs un Apelācijas padomes locekļi, veicot organizatoriskās darbības, ievēro Patentu valdes iekšējos normatīvos aktus un Patentu valdes direktora rīkojumus, kā arī atbilstoši savai kompetencei iesaistās Patentu valdes stratēģijas, darba plāna, iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādē.

11. Apelācijas padomes priekšsēdētāja un Apelācijas padomes locekļu disciplināro atbildību regulē Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums.

12. Apelācijas padomes priekšsēdētājs un Apelācijas padomes locekļi, pieņemot lēmumus apelācijas un iebilduma lietu izskatīšanas gaitā, ir neatkarīgi un nav pakļauti citu personu rīkojumiem vai citādai tiešai vai netiešai ietekmei.

13. Apelācijas padomes lēmumi stājas spēkā un tos var apstrīdēt Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā noteiktajā kārtībā.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005. gada 23. augusta noteikumus Nr. 623 "Patentu valdes Apelācijas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 135. nr.).

15. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 18. jūlijā.

 

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

Plānošanas dokumenti